ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တက္ႂကြမႈ႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ အသိဥာဏ္က်ယ္ျပန့္လာေစခဲ့ျပီး ယံုၾကည္စိတ္မ်ားပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ကာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းနွင့္သိလိုစိတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေသာ ဆရာဆရာမမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တက္ႂကြမႈ႐ွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ image

Graduate Worldwise

ပညာေရးသည္ စာအုပ္မ်ား၊ အုတ္မ်ားႏွင့္ အဂၤေတတို႔ထက္ သာလြန္ရမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကမာၻနွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္ေသာ ထူးခၽြန္သည့္ ဘြဲ႕ရမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပဏမလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ကာ ပညာေရးျဖင့္ ကမာၻၾကီးအား ဆက္သြယ္နိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပး

Dulwich In Numbers

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ မိသားစုဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေၾကာင့္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို ့သည္ ရန္ကုန္ရွိ အျခားေသာ နိုင္ငံတကာသင္ရိုးသင္ေက်ာင္းမ်ားထက္ သာလြန္သည္ဟု ဆိုနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္
၁၆၁၉
Dulwich College တည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏွစ္
၂ဝဝ၃
႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ပထမဆံုး DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
၉၀၀၀ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
၂ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား
၃၆.၄
DCI မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် IB ရမွတ္
အာ႐ွတလႊား႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား
၁၆၁၉
Dulwich College တည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏွစ္
၂ဝဝ၃
႐ွန္ဟိုင္းတြင္ ပထမဆံုး DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
၉၀၀၀ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း႐ွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
၂ဝဝဝ အထက္
DCI မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား
၃၆.၄
DCI မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် IB ရမွတ္
အာ႐ွတလႊား႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား

သတင္းမ်ား

ဇာတ္လမ္းမ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈဆီသို႔ အရာရာတုိင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရး က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ကမ႓ာ့အဆင့္႐ွိ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသူမ်ားမွသည္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈမ်