ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ျခင္း

Dulwich College International website တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ သီးသန္႔ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ အြန္လိုင္းေလွ်ာက္လႊာစနစ္ စတင္လိုက္ျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္အတြက္ တုိက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အထက္ပါလင့္ခ့္ကို ႏွိပ္ပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Dulwich College Yangon တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း

Dulwich College Yangon သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပန္းလႈိင္၌ ပထမဆံုးေက်ာင္းဝင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေက်ာင္းဝင္းကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ရွိေသာ က်ယ္ဝန္းလွပေသာ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္မီ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ Toddler အတန္းမွ Year 10 အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ Year 13 (အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား) တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ Senior School ျဖစ္လာသည္အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး မ်ားျပားျပည့္စံုလွေသာ သင္ရိုးျပင္ပသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေလာင္းထားေသာ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ အစဥ္အလာသည္ ဆက္လက္တည္တံ့ေနသည္ကို Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားမွ UK ၊ USA ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

အဓိကသင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ကမာၻသံုးဘာသာစကားျဖစ္လာေသာ မန္ဒရင္းဘာသာကိုလည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အျပည့္အဝ ရရွိႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအဆင့္ကို စစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းႏွင့္ အျခား Dulwich College International ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကြန္ရက္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ထိပ္တန္းပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ အစဥ္အျမဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသုိ႔ စတင္ေလွ်ာက္ထားပံု

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Star City ႏွင့္ Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္းမ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရာ ဤေနရာတြင္ စာရင္းေပးသြင္းေပးပါရန္ (သို႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ပံုစံျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို မျဖည့္စြက္မီ အသက္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစြာၾကည့္ရႈ႕ၿပီးမွ ျဖည့္စြက္ေလွ်ာက္ထားပါရန္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ ပညာေရးျပကၡဒိန္အား မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား ကိုးကားႏိုင္ရန္ ထားရွိေပးထားသည့္အတြက္ ေအာက္ပါလင့္ခ္အား အသံုးျပဳ၍ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အပ္ႏွံျခင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သည့္အတန္းတြင္ အပ္ႏွံရမည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္လမ္းညႊန္ကို ၾကည့္ရႈ႕ေပးေစလိုပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ အျမဲအဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ admissions@dulwich-yangon.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ နံပါတ္ ၀၉ ၉၆၆ ၄၂၃ ၀၁၅ သို႔ ေခၚဆို၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ထိုအတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္း သို႔မဟုတ္ တက္ေနရာက္ေနပါက ထုိေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ ထိုေက်ာင္းမွ Early Years ဆရာ၊ ဆရာမ၏ ကေလးငယ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ မွတ္ခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ကို ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္သည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ၊ မတက္ေရာက္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ မိဘအုပ္ထိန္းသူသည္ အလားတူပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Nursery ႏွင့္ Reception အတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိဘာသာ အေလး၊ အေပါ့ စြန္႔ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Early Years Co-ordinator သို႔မဟုတ္ Head of School သည္ ကေလးငယ္၏ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အတန္းမတက္ေရာက္မီ စီစစ္မႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ မိမိကေလးငယ္ကို ေက်ာင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္လာေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 1 ႏွင့္ Year 2 တို႔တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Early Years Co-ordinator သို႔မဟုတ္ Head of School သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အတန္းမတက္ေရာက္မီ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ မိမိကေလးငယ္ကို ေက်ာင္းသို႔ေခၚေဆာင္လာေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 3 မွ Year 6 အတြင္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရ စစ္ေဆးေသာ စီစစ္ျခင္းမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Cognitive Ability Test (CAT4) တြင္ ပါဝင္ေသာ verbal ၊ quantitative ၊ spatial ႏွင့္ non-verbal စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိနစ္ ၃၀ အေရးစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား Additional Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ေသာရက္ကို လာေရာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 7 မွ Year 11 အတြင္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွသင္ၾကားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရ စစ္ေဆးေသာ စီစစ္ျခင္းမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Cognitive Ability Test (CAT4) တြင္ ပါဝင္ေသာ verbal ၊ quantitative ၊ spatial ႏွင့္ non-verbal စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိနစ္ ၄၀ အေရးစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား Additional Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ေသာရက္ကုိ လာေရာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လက္ရွိေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အထူးစီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ စီစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပပါက ေခတၱတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ဆက္လက္မသင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာပါက ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းအား ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းလခမ်ား

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင္ႏွစ္အတြက္ ပန္းလႈိင္ႏွင့္ Star City ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းလခမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ကလစ္ႏွိပ္ကာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းရာတြင္ ေငြျပန္အမ္းျခင္းမရွိေသာ တစ္ႀကိမ္ေပး Capital Levy ဖိုးအား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလခသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းတြင္း ေန႔လည္စာႏွင့္ ေက်ာင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းလခေပးသြင္းျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအရာရွိအား ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။

2021 – 2022 Academic Year School Fees

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားမွာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တက္ေရာက္ႏုိင္သနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းဝင္းသည္ လက္ရွိတြင္ Toddler မွ Year 10 (အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံမည့္ႏွစ္၏ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ တက္ေရာက္ရမည့္အတန္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

English as an Additional Language (EAL) ဆိုတာ ဘာလဲ?

English as an Additional Language (EAL) အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ေစျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္ ေရးဆြဲသင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚတြင္ အျပည့္အဝ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Additional Educational Needs (AEN) ဆိုတာေကာ ဘာလဲ?

အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္၊ ဘာသာရပ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ မြမ္းမံေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို Additional Educational Needs လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထပ္ေဆာင္းသင္ၾကားေသာ English Language Support ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အထူးဂရုစိုက္မႈလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ေလ့လာေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား နည္းစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသလား?

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပဓာနထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္ခံေလ့ရွိပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအလိုက္ဆံုးျဖတ္ၿပီး သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမွ အက်ိဳးရရွိႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍လည္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကေလး ေက်ာင္းအပ္ႏွံရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္၏ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအတန္းမ်ားအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အပ္ႏွံျခင္းကို ေစာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင္အပ္ႏွံရန္ ဤေနရာရွိ ကလစ္ကိုႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရးစာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေျပာျပပါ။

Dulwich College Yangon သည္ ဘက္စံုပညာေရးသင္ေက်ာင္းျဖစ္လာေစရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အထူးမြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးတြင္ ေျဖဆိုစီစစ္ခံလိုပါက ဤကလစ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကေလးအား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္ကဲ့သို႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ application ေဖာင္ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိၿပီးကာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမွ ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ၿပီးျဖစ္၍ အျခားဝင္ခြင့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ၿပီးဆံုးသည့္သကာလ ေက်ာင္းမွ မိဘအုပ္ထိန္းသူအား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္သည္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ဝင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္အတြင္း အျမန္ဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္မၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေနရာမ်ားကို အေျခအေနအရပ္ရပ္အလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ ရန္ကုန္သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးအား မည္သည့္ေနရာတြင္ ဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္နည္း။

အကယ္၍ သင္သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထုိင္သူျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းအား သင္ေနထုိင္ရာ သင့္ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၌ပင္ စစ္ေဆးျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေက်ာင္းတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းကေလးစာရင္းရွိပါသလား။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ လက္ခံႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေရအတြက္ထက္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အရည္အခ်င္းမီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစာရင္းက ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာအခါ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္လ်က္ လစ္လပ္ေနရာရွိေသာအခါ ထိုစာရင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းကို မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ပါနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို လစ္လပ္ေနရာမ်ားေပၚတြင္မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လစ္လပ္ေနရာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ လက္ရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေမာင္ႏွမမ်ားကို အထူးဦးစားေပးအျဖစ္ စတင္လက္ခံေပးပါသည္။ အျခားေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘာသာစကားေထာက္ကူျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း စီစစ္ေဆာင္ရြက္လက္ခံပါသည္။

ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အတန္းအရြယ္အစားအလိုက္ လက္ခံေသာ ကေလးအေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္လဲ။

အတန္းတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ဆရာမ ႏွင့္ DUCKS ႏွင့္ Junior School အတန္းမ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ေထာက္ဆရာမမ်ားရွိပါသည္။

အတန္းတစ္ခုစီတြင္ အမ်ားဆံုးလက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

Toddler (အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္ အရြယ္) – ၁၆ ေယာက္

Nursery (အသက္ ၃ ႏွစ္ မွ ၄ ႏွစ္ အရြယ္) – ၁၆ ေယာက္

Reception (အသက္ ၄ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ အရြယ္) – ၂၀ ေယာက္

Year 1 ႏွင့္ 2 (အသက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၇ ႏွစ္ အရြယ္) – ၂၂ ေယာက္

Year 3 မွ 9 (အသက္ ၇ ႏွစ္ မွ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္) – ၂၂ ေယာက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ အခ်ိဳးမွာ Toddler အတန္းတြင္ ၄:၁ ၊ Nursery အတန္းတြင္ ၈:၁ ၊ Reception အတန္းတြင္ ၉:၁ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Dulwich College Yangon သည္ unit-based approach ျဖင့္ သင္ၾကားပါသည္။ ဤစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားျခင္းသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းကို ၂၄ ေယာက္သာ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ိဳးအစားကိုက္ညီရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ စာသင္ခန္းႏွစ္ခန္းစာအတြက္ အေျခခံၿပီးထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စာသင္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၄ ေယာက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ထပ္ေပါင္းသင္ၾကားေပးပါသည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားဆံုးဦးေရသည္ ၃၂ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ သီးျခားအတန္းေသာ္လည္းေကာင္း အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား ေရာေႏွာထားေသာအတန္းေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးအတြက္ ေန႔လည္စာအား ေက်ာင္းသို႔ ထည့္ယူႏုိင္ပါသလား။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေန႔လည္စာကို ခ်က္ျပဳတ္ထုတ္ပိုးေပးလိုက္ျခင္းအား အားေပးပါသည္။ အိမ္မွ ထုတ္ပိုးေပးလုိက္ေသာ စားစရာမ်ားကို ေက်ာင္း၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈေအာက္၌ စားေသာက္ၾကရမည္လည္းျဖစ္ပါသည္။

 

ကေလးမ်ား၏ ေန႔လည္စာ စားေသာက္ခ်ိန္ကုိ သိခ်င္ပါသည္။

ေက်ာင္း၏ ေန႔လည္စာစားေသာက္ခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ အတန္းခ်ိန္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ “College” ဟု ေခၚဆိုသနည္း။

ဤအသံုးအႏႈန္းသည္ ေရွးက်ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College မွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ ၁၆၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Dulwich College မွ College ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ Junior အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအျပင္ Senior အရြယ္ထိ သင္ၾကားေပးႏုိင္ေသာေက်ာင္းျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ College ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

 

Dulwich College ရန္ကုန္ Star City ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ Dulwich College International ကြန္ရက္၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေျပာျပပါ။

Dulwich College Yangon သည္ Dulwich College Internationa (DCI) မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္၏ ေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္းတြင္ တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich College Shanghai Pudong သည္ ကြန္ရက္၏ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္းျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြန္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၇၃၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနေသာ ပညာေရးကြန္ရက္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကြန္ရက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားမည္သည့္ေက်ာင္းမွ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မူလပထမေက်ာင္းျဖစ္ေသာ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College သည္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (ျပင္ပ) မွလည္း ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ လွည့္ပတ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ေက်ာင္း၏ အဓိကခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပပါ။

“ကေလးမ်ားသည္သာ ပဓာန”

ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္သင္ရိုးျဖင့္ သင္ၾကားပါသနည္း။

Toddler မွ Reception (အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ) ကေလးငယ္မ်ားအား အေစာပိုင္းပညာေရးသင္ရိုးျဖင့္ သင္ၾကားပါသည္။ Year 1 မွ Year 10 အထိ ကေလးမ်ားသည္ အဂၤလန္ႏွင့္ ေဝးလ္တို႔တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ၿဗိတိတ္အမ်ိဳးသားပညာေရးသင္ရိုးအား ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ျပဳျပင္၍ သင္ၾကားပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City မွ သင္ၾကားေနေသာ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေျပာျပပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အထူးစာသင္ခန္းျပင္ပအတန္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ clubs မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းကာ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထိုအတန္းမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိၿပီး အခေၾကးေငြ ထပ္မံေပးရန္မလိုအပ္ေသာ (မူလေက်ာင္းလခတြင္ ပါဝင္ေသာ) တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အတန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားေပးျခင္းအျပင္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွ လာေရာက္ကာ သင္ၾကားေပးေသာ ဘဲေလးႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာ အစရွိေသာ အတန္းခ်ိန္မ်ားအားလည္း အပိုေဆာင္းေငြေပးအပ္ကာ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာျပပါ။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မန္ဒရင္းဘာသာစကားကို ထပ္ေဆာင္းဘာသာစကား အဓိကအျဖစ္ သင္ယူၾကရပါသည္။ မန္ဒရင္းဘာသာစကားအား ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကား၊ ဒုတိယသံုးဘာသာစကား ႏွင့္ မိခင္ဘာသာစကား စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ခြဲျခားသက္မွတ္ကာ စတင္ေလ့လာသူအဆင့္မွ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Dulwich College Yangon Star City သည္ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အေလးထားသည့္အားေလ်ာ္စြာ Year 1 မွ Year 6 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိခင္ဘာသာ ျမန္မာစကားအား ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေအာင္လည္း အထူးထပ္မံသင္ၾကားေပးပါသည္။

 

ကေလးအား ျပဳလုပ္ခိုင္မည္ျဖစ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္ကို ေျပာျပပါ။

ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ေပးအပ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္မွာလည္း ကြဲျပားပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ေပးအပ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္ႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္စာမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါသည္။

မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔အပ္ပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုသည္ အဂၤလန္မွလာေရာက္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ ေခၚယူခန္႔အပ္ပါသည္။ ဘာသာစကားသင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ခန္႔အပ္ပါသည္ ၊ ဥပမာ – မန္ဒရင္းဘာသာစကားသင္ဆရာ၊ ဆရာမအား တရုတ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ။

 

ေက်ာင္းရွိ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာျပပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အႏုပညာဘာသာရပ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ လူမႈေရးဘာသာ၊ မန္ဒရင္းဘာသာ၊ သခ်ၤာဘာသာ၊ ဂီတအႏုပညာဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာမႈသင္ၾကားျခင္း၊ အားကစား ႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားရွိပါသည္။

 

မိဘအုပ္ထိန္းသူအသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိပါသလား။

ရွိပါတယ္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူတိုင္းသည္ Friends of Dulwich ဟုေခၚေသာ ေက်ာင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္လာေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူအသစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအသစ္မ်ားအား ကူညီျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ားရွာေဖြကာ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းခန္းကိုယ္စားျပဳမ်ားအား စီစဥ္ကူညီေပးျခင္းစသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေသာ အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City သည္ အျခား လူမႈကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပင္ပလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမိသားစုဝင္မ်ား တိုးတက္ႀကီးမားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္းထက္ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကူညီျခင္း စသည္တို႔ကို ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich International ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လွဴဒါန္းမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ Magic Bus Myanmar အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္အသံုးမျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (ယဥ္ေက်းမႈမတူကြဲျပားမႈ) ကို သင္ၾကားေပးျခင္းကို အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးမျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္ အျခားဘာသာစကားေျပာဆိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာျဖင့္ ပညာေရးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမျပဳလုပ္ခင္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးရန္ ေက်ာင္းလက္ခံအဖြဲ႕မွ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ထင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သင္ၾကားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္လက္ခံပါသည္။

ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေသာအဖြဲ႕သည္ လိုအပ္ေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ယခင္ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လွန္စမ္းစစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေသာအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးစီအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရးအဆင့္မ်ားအေပၚ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား မိမိတို႔ကေလးမ်ား၏ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။