ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ျခင္း

*Dulwich College International website တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာသီးသန္ ့ေတြ ့ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း

Dulwich College Yangon သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပန္းလိႈင္၌ ပထမဆံုးေက်ာင္းဝင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယေက်ာင္းဝင္းကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ၾကယ္စင္ၿမိဳ႕ေတာ္အိမ္ရာ၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္း ၂ ခုလံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ တည္ရွိေသာ က်ယ္ဝန္းလွပေသာ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္မီ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။Dulwich College Yangon သည္ အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ Toddler Class မွ Year 8 အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ Year 13 (အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ား) တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ Senior School ျဖစ္လာသည္အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ထားၿပီး မ်ားျပားျပည့္စံုလွေသာ သင္ရုိးျပင္ပသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ေလာင္းထားေသာ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းအတိုင္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မိခင္ေက်ာင္းေတာ္၏ ေအာင္ျမင္မႈ အစဥ္အလာသည္ ဆက္လက္တည္တံ့ေနသည္ကို Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားမွ UK ၊ USA ႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

အဓိကထားသင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမာၻသံုး ဘာသာစကားျဖစ္လာေသာ မန္ဒရင္းဘာသာကိုလည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အဆင့္ကို စစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အတန္းႀကီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းႏွင့္ အျခား Dulwich College International ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းလ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ကြန္ရက္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ထိပ္တန္းပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ အစဥ္အျမဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသို ့စတင္ေလွ်ာက္ထားပံု

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Star City ႏွင့္ Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈျပဳလုပ္ႏို္င္ရာ ဤေနရာတြင္ စာသြင္းေပးသြင္းေပးပါရန္ (သို႔မဟုတ္) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ပံုစံျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးမွ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို မျဖည့္စြက္မီ အသက္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလ်င္ၾကည့္ရႈၿပီးမွ ျဖည့္စြက္ေလ်ာက္ထားပါရန္။

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အပ္ႏွံျခင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သည့္အတန္းတြင္ အပ္ႏွံရမည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္အလိုက္ အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ လမ္းညႊန္ကို ၾကည့္ရႈေပးေစလိုပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ အျမဲအဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။ admissions@dulwich-yangon.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ နံပါတ္ ၀၉ ၉၆၆ ၄၂၃ ၀၁၅သို႔ ေခၚဆို၍ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ထိုအတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ဖူး သို႔ တက္ေရာက္ေနပါက ထိုေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားႏွင့္ ထုိေက်ာင္းမွ Early Years ဆရာ၊ဆရာမ၏ ကေလးငယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ကို ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္သည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ဖူးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတက္ေရာက္ဖူးသည္ ျဖစ္ေစ မိဘအုပ္ထိန္းသူသည္ အလားတူပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Nursey ႏွင့္ Reception အတန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိဘာသာ အေလး၊ အေပါ့စြန္႔ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Early Years Co-ordinator သို႔မဟုတ္ Head of School သည္ ကေလးငယ္၏ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အတန္းမတက္ေရာက္မီ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ မိမိကေလးငယ္ကို ေက်ာင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္လာေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 1 ႏွင့္ Year 2 တို႔တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Early Years Co-ordinator သို႔မဟုတ္ Head of School သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အတန္းမတက္ေရာက္မီ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ မိမိကေလးငယ္ကို ေက်ာင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္လာေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 3 မွ Year 5 အတြင္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရ စစ္ေဆးေသာ စီစစ္ျခင္းမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Cognitive Ability Test (CAT4) တြင္ ပါဝင္ေသာ Verbal ၊ Quantitative ၊ Spatial ႏွင့္ Non-verbal စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ာသည္ မိနစ္ ၃၀ အေရးစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား Additional Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ေသာရက္ကို လာေရာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Year 6 မွ Year 8 အတြင္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ယခင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Class Teacher သို႔မဟုတ္ Head Teacher ထံမွ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းအား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမွ သင္ၾကားေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအရ စစ္ေဆးေသာ စီစစ္ျခင္းမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Cognitive Ability Test (CAT4) တြင္ ပါဝင္ေသာ Verbal ၊ Quantitative ၊ Spatial ႏွင့္ Non-verbal စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ာသည္ မိနစ္ ၄၀ အေရးစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား Additional Language Assessment စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီစစ္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ သတ္မွတ္ေသာရက္ကို လာေရာက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လက္ရွိေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူးစီစဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေက်ာင္းေျပာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ စီစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပပါက ေခတၱတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွ ဆက္လက္မသင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္မသိရွိႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားျခင္း တို႔ ေပၚေပါက္လာပါက ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းအား ရုပ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းလခမ်ား 

၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ပန္းလိႈင္ ႏွင့္ Star City ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းလခမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္တြင္ ကလစ္ႏွိပ္ကာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ေက်ာင္းတက္ေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းရာတြင္ ေငြျပန္အမ္းျခင္းမရွိေသာ တစ္ၾကိမ္ေပး Capital Levy ဖိုးအား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလခသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္း ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ေက်ာင္းေလ့လာေရး ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းလခ ေပးသြင္းျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရး အရာရွိအား ဆက္သြယ္ေပးပါရန္။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားမွ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္း

Dulwich College Yangon Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တက္ေရာက္ႏိုင္သနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းဝင္းသည္ လက္ရွိတြင္ Toddler မွ Year 8 (အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္) ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမည့္ႏွစ္၏ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ အသက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ တက္ေရာက္ရမည့္ အတန္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါသည္။ မည္သည့္လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

 English as an Additional Language (EAL) ဆိုတာ ဘာလဲ?

English as an Additional Language (EAL) အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႔ေစျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ေရးဆြဲသင္ၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေပၚတြင္ အျပည့္အဝ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Additional Educational Needs (AEN) ဆိုတာေကာ ဘာလဲ?

အခ်ိဳ႕ေသာ အဆင့္၊ ဘာသာရပ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊ မြမ္းမံေပးရန္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို Additional Educational Needs လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထပ္ေဆာင္းသင္ၾကားေသာ English Language Support ကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စည္းႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အထူးဂရုစိုက္မႈလိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေရးနွင့္ ေလ့လာေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသလား?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပဓာနထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏို္င္ျခင္း ရွိ၊မရွိ စီစစ္ၿပီးမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္ခံေလ့ရွိပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိစၥရပ္တစ္ခုစီအလိုက္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမွ အက်ိဳးရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍လည္း ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ရဲ ့ကေလး ေက်ာင္းအပ္နွံရန္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္၏ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အတန္းမ်ားအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အပ္ႏွံျခင္းကို ေစာလ်င္စြာ ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္အပ္ႏွံရန္ ဤေနရာရွိ ကလစ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စီစစ္ေရး စာေမးပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေျပာျပပါ။

Dulwich College Yangon သည္ ဘက္စံုပညာေရးသင္ေက်ာင္းျဖစ္လာေစရန္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အထူးမြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးတြင္ ေျဖဆိုစီစစ္ခံလုိပါက ဤကလစ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေလ့လာသိရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ကေလးအား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္ကဲ့သို ့သိရွိနိုင္မည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ဘက္မွ Application ေဖာင္နွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံရရွိျပီးကာ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမွ ေက်ာင္းသို ့လာေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး ျဖစ္၍ အျခား ဝင္ခြင့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပီးဆံုးသည့္ သကာလ ေက်ာင္းမွ မိဘအုပ္ထိန္းသူအား ေက်ာင္းဝင္ခြင့္နွင့္ ပတ္သတ္သည္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမွ ဝင္ခြင့္နွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရံုးဖြင့္ရက္ ၅ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္လည္း အထူးျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရက္အတြင္း အျမန္ဆံုး စီစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို ့လာေရာက္မၾကည့္ရႈနိုင္ေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေနရာမ်ားကို အေျခအေနအရပ္အရပ္အလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အကယ္၍ ရန္ကုန္သို ့မေျပာင္းေရႊ ့မီ လာေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ကေလးအား မည့္သည့္ေနရာတြင္ ဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္မည္နည္း။

အကယ္၍ သင္သည္ နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းအား သင္ေနထိုင္ရာ သင့္ကေလးတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္း၌ပင္ စစ္ေဆးျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေက်ာင္းတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းကေလးစာရင္း ရွိပါသလား။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ေက်ာင္းမွ လက္ခံနိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမီ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ထက္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ အရည္အခ်င္းမီ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစာရင္းက ပိုမိုမ်ားျပားေနေသာအခါ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းကို ထုတ္ျပန္လွ်က္ လစ္လပ္ေနရာရွိေသာအခါ ထိုစာရင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ျခင္းကို မည္ကဲ့သို ့ျပဳလုပ္ပါနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို လစ္လပ္ေနရာမ်ားေပးတြင္ မူတည္ကာ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ လစ္လပ္ေနရာ အနည္းငယ္သာရွိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ လက္ရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေမာင္နွမမ်ားကို အထူးဦးစားေပးအျဖစ္ စတင္လက္ခံေပးပါသည္။ အျခားေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ဘာသာစကားေထာက္ကူျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း စီစစ္ေဆာင္ရြက္ လက္ခံပါသည္။

ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အတန္းအရြယ္အစားအလိုက္ လက္ခံေသာ ကေလးအေရအတြက္က ဘယ္ေလာက္လဲ။

အတန္းတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္ဆရာမ နွင့္ DUCKS နွင့္ Junior အတန္းမ်ားအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္ေထာက္ဆရာမမ်ား ရွိပါသည္။ အတန္းတစ္ခုစီတြင္ အမ်ားဆံုးလက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေရအတြက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

  • Toddler (အသက္ ၂ နွစ္ မွ ၃ နွစ္ အရြယ္) - ၁၆ ေယာက္
  • Nursery (အသက္ ၃ နွစ္ မွ ၄ နွစ္ အရြယ္) - ၁၆ ေယာက္
  • Reception (အသက္ ၄ နွစ္ မွ ၅ နွစ္ အရြယ္) - ၂၀ ေယာက္
  • Year 1 နွင့္ 2 (အသက္ ၅ နွစ္ မွ ၇ နွစ္ အရြယ္) - ၂၂ ေယာက္
  • Year 3 မွ 8 (အသက္ ၇ နွစ္ မွ ၁၃ နွစ္ အရြယ္) - ၂၂ ေယာက္

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားနွင့္ ဆရာ၊ဆရာမ အခ်ိဳးမွာ Toddler အတန္းတြင္ ၄:၁ ၊ Nursery အတန္းတြင္ ၈:၁ ၊ Reception အတန္းတြင္ ၉:၁ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တို႔ Dulwich College Yangon သည္ unit-based approach ျဖင့္ သင္ၾကားပါသည္။ ဤစနစ္ျဖင့္သင္ၾကားျခင္းသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းကို ၂၄ ေယာက္သာခြင့္ျပဳထားျပီး ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်ိဳးအစားကိုက္ညီရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာမ်ားသည္ စာသင္ခန္းႏွစ္ခန္းစာအတြက္ အေျခခံျပီးထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍စာသင္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၄ ေယာက္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို ထပ္ေပါင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားဆံုးဦးေရသည္ ၃၂ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ သီးျခားအတန္းေသာ္လည္းေကာင္း အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားေရာေႏွာထားေသာအတန္းေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ကေလး အတြက္ ေန ့လည္စာအား ေက်ာင္းသို ့ထည့္ယူနိုင္ပါသလား။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေန ့လည္စာကို ခ်က္ျပဳတ္ထုတ္ပိုးေပးလိုက္ျခင္းအား အားေပးပါသည္။ အိမ္မွ ထုတ္ပိုးေပးလိုက္ေသာ စားစရာမ်ားကို ေက်ာင္း၏ စားေသာက္ခန္းမတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ား၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈေအာက္၌ စားေသာက္ၾကရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ကေလးမ်ား၏ ေန ့လည္စာ စားေသာက္ခ်ိန္ကို သိခ်င္ပါသည္။

ေက်ာင္း၏ ေန့လည္စာ စားေသာက္ခ်ိန္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ အတန္းခ်ိန္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ “College” ဟု ေခၚဆိုသနည္း။

ဤ အသံုးအႏႈန္းသည္ ေရွးက်ကာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College မွ ဆင္းသက္လာပါသည္။ ၁၆၁၉ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Dulwich College မွ College ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ Junior အရြယ္ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ Senior အရြယ္ထိ သင္ၾကားေပးနိုင္ေသာေက်ာင္းျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ College ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္။

 

Dulwich College ရန္ကုန္ Star City ေက်ာင္းဝင္းနွင့္ Dulwich College International ကြန္ရက္၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေျပာျပပါ။

Dulwich College Yangon သည္ Dulwich College International (DCI) မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္၏ ေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းတြင္ တစ္ေက်ာင္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich College Shanghai Pudong သည္ ကြန္ရက္၏ ပထမဦးဆံုးေက်ာင္း ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ကြန္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ ့ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၇၃၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနေသာ ပညာေရး ကြန္ရက္ၾကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ကြန္ရက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားမည္သည့္ေက်ာင္းမွ ေပးစြမ္းနိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ မူလပထမေက်ာင္းျဖစ္ေသာ လန္ဒန္ရွိ Dulwich College သည္ Dulwich College Internationals ေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (ျပင္ပ) မွ လည္း ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ အဆင့္အတန္းနွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို နွစ္စဥ္လွည့္ပတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ေက်ာင္း၏ အဓိက ခံယူခ်က္နွင့္ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပပါ။

“ကေလးမ်ားသည္သာ ပဓာန”

ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္သင္ရိုးျဖင့္ သင္ၾကားပါသနည္း။

Toddler နွင့္ Reception (အသက္ ၂ နွစ္မွ ၅ နွစ္အထိ) ကေလးငယ္မ်ားအား အေစာပိုင္းပညာေရးသင္ရိုးျဖင့္ သင္ၾကားပါသည္။ Year 1 မွ Year 8 အထိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အဂၤလန္နွင့္ ေဝးလ္တို ့တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ျဗိတိန္အမ်ိဳးသားပညာေရးသင္ရိုးအား နိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ ျပဳျပင္၍ သင္ၾကားပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City မွ သင္ၾကားေနေသာ စာသင္ခန္းျပင္ပသင္ၾကားျခင္းမ်ားကို ေျပာျပပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို ့မွ အထူး စာသင္ခန္းျပင္ပအတန္းခ်ိန္မ်ားနွင့္ clubs မ်ားကို ဖြဲ ့စည္းကာ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ထိုအတန္းမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျပီး  အခေၾကးေငြ ထပ္မံေပးရန္မလိုအပ္ေသာ(မူလေက်ာင္းလခတြင္ပါဝင္ေသာ) တက္ေရာက္နိုင္ေသာ အတန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဆရာဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားျခင္းအျပင္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွ လာေရာက္ကာ သင္ၾကားေပးေသာ ဘဲေလးနွင့္ ကိုယ္ခံပညာ စသျဖင့္ အတန္းခ်ိန္မ်ားအားလည္း အပိုေဆာင္းေငြေပးအပ္ကာ တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာျပပါ။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မန္ဒရင္းဘာသာစကားကို ခပ္ေဆာင္းဘာသာစကား အဓိကအျဖစ္ သင္ယူၾကရပါသည္။ မန္ဒရင္းဘာသာစကားအား နိုင္ငံျခားဘာသာစကား နွင့္ မိခင္ဘာသာစကား စသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚတြင္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ကာ စတင္ေလ့လာသူအဆင့္မွ ကၽြမ္းက်င္အဆင့္သို ့ေရာက္ရွိေအာင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Dulwich ကြန္ရက္၏ ေက်ာင္းမ်ား ထံုးစံအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ရာ နိုင္ငံ၊လူမ်ိဳး၊ဘာသာစကားကို အေလးထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ Year 1 မွ Year 6 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားနွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို သင္ၾကားပို ့ခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထို ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိခင္ဘာသာ ျမန္မာစကားအား ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေအာင္လည္း အထူးထပ္မံသင္ၾကားေပးပါသည္။

 

ကေလးအား ျပဳလုပ္ခိုင္းမည္ျဖစ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္ကို ေျပာျပပါ။

ကေလးမ်ား၏ အသက္အရြယ္အလိုက္ ေပးအပ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္မွာလည္း ကြဲျပားပါသည္။ ဆရာဆရာမမ်ားမွ ကေလးမ်ားအား ေပးအပ္ေသာ အိမ္စာအေရအတြက္နွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ားကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္စာမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းျမင္သာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခိုင္းပါသည္။

မည္သည့္နိုင္ငံမွ ဆရာဆရာမမ်ားကို ခန္ ့အပ္ပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ဆရာဆရာမအမ်ားစုသည္ အဂၤလန္မွ လာေရာက္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားျဖစ္ကာ အခ်ိဳ ့ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္ မိခင္ဘာသာစကား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးသ်၊ နယူးဇီလန္ နွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဆရာဆရာမမ်ားကိုသာ ေခၚယူခန္ ့အပ္ပါသည္။ ဘာသာစကားသင္ ဆရာဆရာမမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမွ ဆရာဆရာမမ်ား ၊ ဥပမာ - မန္ဒရင္းဘာသာစကားသင္ဆရာမအား တရုတ္နိုင္ငံသူျဖစ္ေသာ ဆရာမအား ခန္ ့အပ္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းရွိ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာျပပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ထံတြင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ ဒီဇိုင္း အနုပညာဘာသာရပ္၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ လူမႈေရးဘာသာ၊ မန္ဒရင္းဘာသာ၊ သခ်ၤာဘာသာ၊ ဂီတအနုပညာဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာမႈသင္ၾကားျခင္း၊ အားကစားနွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား ရွိပါသည္။

 

မိဘအုပ္ထိန္းသူ အသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္နိုင္ေသာ ေက်ာင္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိပါသလား။

ရွိပါတယ္။ မိဘအုပ္ထိန္းသူတိုင္းသည္ Friends of Dulwich ဟုေခၚေသာ ေက်ာင္းသို ့ဝင္ေရာက္လာေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူအသစ္မ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအသစ္မ်ားအား ကူညီျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ားရွာေဖြကာ လွဴဒါန္းျခင္းနွင့္ ေက်ာင္းခန္းကိုယ္စားျပဳမ်ားအား စီစဥ္ကူညီေပးျခင္းစသည္တို ့ကို ျပဳလုပ္ေသာ အဖြဲ ့၏ အဖြဲ ့ဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ ့ ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ ဆရာဆရာမမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

 

Dulwich College Yangon Star City သည္ အျခား လူမႈကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျပင္ပလူမႈကူညီေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကပါသည္။ 
ေက်ာင္းမိသားစုဝင္မ်ား တိုးတက္ၾကီးမားလာသည္နွင့္ အမွ် ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြျခင္းထက္ 
ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ကူညီျခင္း စသည္တို ့ကို ပိုမို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich International 
ေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လွဴဒါန္းမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ Magic Bus Myanmar အဖြဲ ့၏ 
အကူအညီျဖင့္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို ့သြားေရာက္လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Dulwich College Yangon တြင္ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးမျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (ယဥ္ေက်းမႈမတူကြဲျပားမႈ) ကို သင္ၾကားေပးျခင္းကို အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္အသံုးမျပဳေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးသင္ၾကားေပးပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထက္ အျခားဘာသာစကားေျပာဆုိေသာသူျဖစ္လွ်င္ အသက္အရြယ္အလို္က္ ၎တို႔၏ မိခင္ဘာသာျဖစ္ေသာ ပညာေရးက်ြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ခင္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း စစ္ေဆးရန္ ေက်ာင္းလက္ခံအဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား က်ြႏု္ပ္တို႔ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္မည္ထင္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သင္ၾကားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္လက္ခံပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေသာအဖြဲ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ယခင္ ေက်ာင္းမွ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လွန္စမ္းစစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေသာအဖြဲ႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးစီအတြက္ လုိအပ္ေသာ ပညာေရးအဆင့္မ်ားအေပၚ တိက်မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား၏ ျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

Application ေဖာင္ (ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ)

ေက်ာင္းဝင္ခြင္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ေဖာင္အား ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ပါ။