သုေတသနျပဳမႈမ်ား

Dulwich Lab (TDL) ဆိုသည္မွာ DCI ေက်ာင္းမ်ား၌ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္း platform တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားေရးပိုင္းႏွင့္ သင္ၾကားေရးပိုင္း မွ မဟုတ္သူမ်ား အပါအဝင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ TDL သည္ အမည္ တူတူပင္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္း ထုတ္ေဝမႈတြင္လည္း ထင္သာျမင္သာရွိလာပါသည္။ TDL အေၾကာင္းအရာတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနအစရွိသည့္ က႑တစ္ရပ္ႏွင့္ ပံုမွန္ အယ္ဒီတာပိုင္းဘုတ္အဖြဲ႔အျပင္ ဧည့္သည္ အယ္ဒီတာတစ္ဦး ပါဝင္ေလ့ရွိပါသည္။

TDL သည္ အလႊာအသီးသီးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေကာင္းစြာသုေတသန ျပဳလုပ္ထားေသာ စာတမ္းေကာင္းမ်ားစြာကို လိႈက္လွဲစြာ လက္ခံေနပါသည္။ ပိုမိုအေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေရရွည္သုေတသနစာတမ္းတစ္ရပ္အေပၚ အေျခခံ၍ Master’s thesis (ဘြဲ႔လြန္သုေတသနစာတမ္း) ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တစ္ခုအား ေရးသားေပးပို႔ေနခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာသုေတသနပိုင္း၌ အေတြ႔အႀကံဳႏုနယ္ေသာ ဆရာဆရာမငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့့္ ေရတိုသုေတသနစီမံကိန္းတစ္ခုအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ TDL အေနျဖင့္ လူတိုင္းပါဝင္လာေရးအတြက္ ၎တို႔၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ သုေတသနႏွင့္ စာတမ္း ေရးသားမႈႏွစ္ရပ္လံုးကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္အျပင္ ယင္းတို႔အၾကား အရာအားလံုးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။