ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္း

Dulwich ၌ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

Dulwich College International သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး အတြက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းလ်က္႐ွိပါသည္။   ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပညာေရးအုပ္စုၾကီးအတြင္းမွာပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ သင္ၾကားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပညာရပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ဘဝအတြက္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးခရီးအား ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ အဓိက တန္ဖိုးစံႏႈန္းမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ၾကားေရး အစဥ္အလာတစ္ရပ္အား စြဲစြဲျမဲျမဲလက္ကိုင္ထားျခင္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိပါသည္။

DCI တြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္-

  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေတြ႔အႀကဳံ၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ရလဒ္အရည္အေသြးမ်ားကို အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေစပါသည္။
  • သင္ယူေလ့လာမႈတစ္ခုလုံးကုိ ျခဳံငုံမိေစေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။
  • ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
  •  ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သီးျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီ၏ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္လာေစပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္တမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ေပါင္းကူးေရး  ပေရာဂ်က္မ်ားသည္ DCI ေက်ာင္းမ်ား႐ွိ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ယူမႈ၏ မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ား ကြန္ရက္တစ္ခြင္႐ွိ အဖြဲ႔ဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကေလ့႐ွိၾကပါသည္။  အေတြ႔အႀကဳံ အတိုင္းအတာ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္တမ္း သို႔မဟုတ္ အျခားပေရာဂ်က္မ်ားအား အဆုိျပဳရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္တုိ႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အြန္လိုင္း R&D platform ျဖစ္ေသာ The Dulwich Lab  ထုတ္ေဝမႈတြင္ ရလဒ္မ်ားကို တင္ျပရန္လည္း တုိက္တြန္းေလ့ရွိပါသည္။