လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ျခင္း

Dulwich တြင္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးေသာ၊ မိမိတို႔ကုိယ့္ကို ယုံၾကည္မႈ႐ွိေစရန္ တုိက္တြန္းေပးေသာ၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စူးစမ္းလိုစိတ္တို႔ကို ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အနာဂတ္မ်ားကို ပုံေဖာ္ေပးေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး အမွတ္ရေနၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ သင္ ခံစားမိသည္ဆုိလွ်င္ သင္သည္ Dulwich College International အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ပညာေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားခံယူခ်က္ႏွင့္ သႏၷိဌာန္တို႔အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Dulwich College International မွ ဆရာဆရာမမ်ားသည္-

  • ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ၎တို႔၏ေလ့လာသင္ယူပုံကို သိ႐ွိၾကပါသည္။
  • ထိေရာက္ေသာေလ့လာေရးႏွင့္ သင္ၾကားေရးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။
  • ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၏ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
  • အျပည့္အဝပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည့္ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္ သင္ၾကားေရး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ထူေထာင္ေပးပါသည္။ 
  • စိတ္ႏွလုံးကုိ ဖြင့္ထားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိုးေဖာက္ၾကည့္ျမင္တတ္ရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။
  • သင္ၾကားေရးကို ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္း ႏွင့္အတူ ပညာ႐ွင္ပီသစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကြန္ယက္အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားအၾကား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရး ႏွစ္ခုစလုံးအား ျမွင့္တင္ေပးၿပီး ပုဂၢလိကႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သံေယာဇဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးသည့္အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် Dulwich မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေလ့လာမႈအေပၚ အျမင့္ဆုံးတန္ဖုိးထားကာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ထူးခၽြန္သာလြန္မႈတို႔အတြက္ အာမခံထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာပညာေရးကြန္ယက္တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုသည့္ဆႏၵ႐ွိပါက Dulwich College International သည္ သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္မက ကြန္ယက္ မိသားစုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၄င္းတို ႔၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။