သင္ရိုး

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာေရးတြင္သာမက ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈနွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေရးအျပင္ ေတြ ့ၾကံဳျမင္ၾကားမႈမ်ားကို သင္ယူနိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

ေက်ာင္းတြင္ ထပ္ဆင့္သင္ၾကားေပးေသာ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ၾကားမႈမ်ားအား တက္ေရာက္၍ အျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းမ်ား သင္ယူရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို တိုက္တြန္းေလ့ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္သားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိမိကိုယ္ကို စိန္ေခၚကာ အျမဲတေစၾကိဳးစားၾကရန္နွင့္ မိမိတို ့ရရွိသမွ်နွင့္ပင္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ပါဝင္ေစသည့္အျပင္ ခရီးမ်ားသြားေရာက္ကာ နိုင္ငံတကာရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုအျမင္မ်ား ဖလွယ္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမတူညီမႈမ်ားနွင့္ စာသင္ခန္းတြင္း မသင္ၾကားေပးနိုင္သည့္ ေလာကသဘာဝအေၾကာင္းကို သင္ယူေစပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္သည္မွာ တစ္ခဏတာပညာေရးသာမက ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးခ်နိုင္မည့္ ပညာေရးနွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို ့တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားနွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးစဥ္မ်ားနွင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား

Dulwich College International မိသားစုေက်ာင္းမ်ားကြန္ရက္၏ အဖြဲ ့ဝင္အေနျဖင့္ DCY ၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အနုပညာ၊ဂီတနွင့္ ဒရမ္မာတို ့တြင္ ပါဝင္ၾကကာ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

  • ပညာေရးဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား

    Dulwich College Yangon သည္ Toddler မွ Year 8 အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို DUCKS ၊ Junior School ႏွင့္ Senior School စသျဖင့္ အတန္းအရြယ္မ်ားခြဲျခားကာ ပညာသင္ၾကားေပးပါသည္။
  • တြဲဘက္သင္ၾကားမႈ မ်ား

    ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လြယ္ကူေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားထက္ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ဥာဏ္၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈနွင့္ သိလိုစိတ္ျပင္းျပမႈတို ့ကို ပိုမိုခံုမင္ၾကပါသည္။