ပညာေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ မူႀကိဳတန္းမ်ား မွ Year 2 (အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ Early Years (အေစာပိုင္းပညာေရးသင္ အတန္းမ်ား) ၊ Years 3 မွ 6 (အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ Junior School ႏွင့္ Years 7 မွ 13 (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ Senior School စသည့္ အတန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစ၍ Year 11 ထိ အတန္းမ်ားကို စတင္တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္တန္းႏႈန္းျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Year 11 ၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းတြင္ Year 12 ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဝင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကမာၻထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွိလ်က္ရွိပါသည္။

Early Years image

Early Years

Early Years သည္ Toddler မွ Year 2 (အသက္ ၂ နွစ္ မွ ၇ နွစ္) ကေလးမ်ားျဖစ္ျပီး ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ၊ နားေထာင္စြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းနွင့္ ဇြဲလံု ့လ စသည္တို ့ကို စတင္သင္ၾကားေပးပါသ
Junior School image

Junior School

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ Junior School သည္ Year 3 မွ 6 (အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္) အထိ ျဖစ္ပါသည္။
Senior School image

Senior School

Senior School တြင္ Year 7 မွ 11 အထိ ပါဝင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းသည္ Year 11 အထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ Year 13 အထိ တို