Junior School

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ စြမ္းရည္ရွိေသာ ေလ့လာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ၎တို႔၏ တစ္မူထူးေသာ အလားအလာမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး မွ်တေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ရာသက္ပန္ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေစရန္ စိန္ေခၚပါသည္။ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအေျခခံျခင္း၊ အေျခခံသေဘာတရားဆုိင္ရာသင္ယူမႈတို႔ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို လႊဲေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ဆပ္စပ္မႈရွိျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစပါသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ရန္စြမ္းရည္မ်ားျဖင့္လည္း တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ၊ သာယာဝေျပာေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ အထူးျပဳဆရာ၊ဆရာမမွ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာ၊ ပန္းခ်ီအႏုပညာ၊ ကာယပညာ၊ ျမန္မာစာေလ့လာေရးႏွင့္ ေတးဂီတတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။ အထူးဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရာတြင္လည္း တူညီေသာသင္ၾကားမႈ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ပိုမိုေပးသည့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈရွိေသာ ဖန္တီးမႈဆုိင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ သင္ယူမႈအတြက္ ပိုမိုတာဝန္ယူခြင့္ေပးပါသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈသင္ယူမႈတို႔သည္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာရႈ႕ေထာင့္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻေပၚရွိ ေခတ္ၿပိဳင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္းရွိ ၎တို႔၏ ေနရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

ပံုမွန္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈအား ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားေပးျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တိုးတက္မႈကို အရွိန္ျမင့္ေစၿပီး ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကိုအေကာင္းဆံုးရရွိေစသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းကို အျပည့္အဝရယူႏုိင္ရန္ အပိုေထာက္ပံ့လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားလည္း ရွိပါသည္။