ပညာေရး ရလဒ္မ်ား

သင္ရိုးႏွင့္ရလဒ္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏  ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပါသည္။ Dulwich College ၏ ပညာေရး ေကာင္းမြန္ထူးခြ်န္မႈဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ Dulwich College ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ေဒသအတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအထိ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

D1AQWvpUhMbt7BMYOBrIDwWNktA7z3hzaJBPuY38

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားတြင္  အငယ္ဆံုးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အေစာပိုင္းပညာသင္ႏွစ္အေျခခံ (EYFS) မ်ားကို IGCSE သင္ရိုးေပၚ အေျခတည္ ရည္ရြယ္ကာ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားသင္ရိုး မွတစ္ဆင့္ သင္ယူၾကရပါသည္။ Year 12 ႏွင့္ Year 13 တြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမွ A Level သင္ရိုးကို သင္ယူေနေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ IB ဒီပလိုမာအစီအစဥ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားၾကရပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို့၏ ေက်ာင္းအဖြဲ႔တြင္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ႏွင့္အေတာ္ဆံုးဆရာဆရာမမ်ား မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲေပးထားေသာ သင္ရိုးမ်ား ရွိပါသည္။ EYFS ႏွင့္ အဂၤလန္အမ်ိဳးသားပညာေရးသင္ရိုးသည္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရး နွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ကိုက္ညီေအာင္ စံနမူနာျပဳ၍ အေသးစိတ္ျပဌာန္းထားေသာ သင္ရိုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို သင္ရိုးမ်ားကို ၿဗိတိန္ရွိ ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္၍ မြမ္းမံလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ပညာရပ္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သင္ရိုးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထက္ျမက္ေသာ ကေလးအခ်ိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ IGCSE စာေမးပြဲကို ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ ေစာ၍ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ STEAM သင္ရုိးမ်ား ေစ့စပ္တိက်ေသာ အႏုပညာတြဲဘက္အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္စာ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္အသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ထိုကဲ့သို႔ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

*ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ ၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္း Puxi တို႔တြင္ IBDP ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို Year 13 ထိကိုလည္း တိုးခ်ဲ ့ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမရွိေသးကာ မ်ားမၾကာမီကာလမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

eS9bvzbaTBcZYDYY3B3ImWJOhrPaVFgzgbWoVS2d