တြဲဘက္သင္ၾကားမႈမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ ကာယ၊ ဥာဏ တိုးတက္မႈမ်ားကို သာတူညီမ်ွအေလးထားလ်က္ သူတို႔ လုပ္ရပ္တိုင္းမွ ေလ့လာသင္ယူရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို College တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဘက္သင္ရိုးအစီအစဥ္မ်ားမွ ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္တစ္ခုကို သင္ယူေလ့လာရန္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားေသာ အရာတစ္ခုကို အခ်ိန္ယူေလ့လာ ႏိုင္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရယူႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့့္သက္သာျဖစ္ေစေသာ စိတ္ၾကိဳက္သင္ယူေလ့လာျခင္းအျပင္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို ့ေရာက္ရွိေအာင္ စိန္ေခၚကာၾကိဳးစားရန္ အားေပးပါသည္။ Dulwich College ၏ ပညာေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားကို ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ စာသင္ခန္းျပင္ပရွိ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သင္ယူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္း ေလ့လာသိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘက္စံုျပည့္စံုေသာ ပညာေရးကို ေပးစြမ္းရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာေရးတြင္ ထူးခြ်န္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ပံ့ပိုးေပးသည့္အျပင္ ဘဝႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ယင္းတို႔ကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစမည့္  စြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားရာ နယ္ပယ္တို႔ကို ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ အခြင့္အေရးလည္းရေစပါသည္။ Dulwich College ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ရက္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ Dulwich College ရန္ကုန္မွ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအႏုပညာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလ့လာေရးခရီးမ်ား ႏွင့္ ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္း ေက်ာင္းျပင္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳကို က်ယ္ျပန္႔လာေစကာ လူမႈဝတၱရားမ်ားကိုလည္း ပိုမိုသိရွိလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

College အေနျဖင့္ ထပ္ေဆာင္းသင္ရိုးသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို လည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ အထက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းလခ ျပင္ပ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘဲေလးအကပညာႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာ သင္ၾကားမႈမ်ားသည္ College မွ ထပ္ေဆာင္းေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြကို ထပ္မံေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ စာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းဝင္း ၂ ခုလံုးတြင္ ရပ္ဘီ၊ ဂ်ပန္ဓားသိုင္းပညာ၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ဘက္စကတ္ေဘာ၊ ဖန္တီးေရးသားျခင္းအတတ္ပညာ၊ တူရိယာစံုတီးဝိုင္း၊ အခ်က္အျပဳတ္ပညာ၊ စစ္တုရင္၊ တူရိယာလြတ္ေတးသံစံုဖန္တီးျခင္းပညာ ႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းအႏုပညာ စသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္မ်ားအလိုက္ အသစ္ေျပာင္းလဲေလ့ရွိျပီး စံုလင္ေသာ စိတ္ပါဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္ပါရမီမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္စီစဥ္ထားပါသည္။

Language Learning

ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သင္ၾကားေရးအေတြးအေခၚအရ အေရးပါေသာအစိတ္အပို္င္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားသင္ယူျခင္းသည္ ကမၻာၾကီးကို နားလည္လာေစရန္ႏွင့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ သိမ္ေမြ႔နက္နဲမႈကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ပါသည္။ Dulwich College သည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ သင္ယူမႈမ်ားအတြက္ အေျပာ၊ အေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းထက္ ပိုမုိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ သိမ္ေမြ႔နက္ရႈိင္းမႈမ်ားကိုပါ စိမ့္ဝင္သိရွိေစပါသည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးနွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္ေသာ မန္ဒရင္းတရုတ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာၾကရပါသည္။ တရုတ္ဘာသာစကားကို ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဘာသာစကား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိခင္ဘာသာစကားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း အေျခခံအဆင့္မွ မိခင္ဘာသာစကားအေနျဖင့္ ေျပာႏုိင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚမႈတည္၍ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ မိမိတုိ႔ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရာႏုိင္ငံ၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ျမန္မာဘာသာကို (အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ထိ) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုးကို သင္ၾကားေပးသည္။ Dulwich College Yangon သည္ ျမန္မာဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ျပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားအား ပိုမို သိနားလည္ တတ္ကၽြမ္းေစရန္ ထပ္ေဆာင္းျမန္မာဘာသာရပ္အစီအစဥ္မ်ား သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ မတူညီေသာ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ မေျပာဆိုေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကိုလည္း ကူညီေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဌာန္းေသာ သင္ရုိးကိုနားလည္နိုင္ရန္ ထပ္ေဆာင္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္ၾကားရန္လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကိုလည္း ထပ္ေဆာင္းအဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား အထူးျပဳဆရာမမ်ားနွင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ အတန္းပိုင္ဆရာမဆရာ၊ ဘာသာရပ္သင္ဆရာမဆရာတို႔ႏွင့္ အတူနီးကပ္စြာ လက္တြဲ၍ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အဂၤလိပ္အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းစာမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ Dulwich College မွ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ထပ္ေဆာင္း အစီအစဥ္မ်ားကို အျပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ ေလ့လာနိုင္ျခင္းရွိေစရန္ လိုအပ္သည့္ စြမ္းရည္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။