ပညာေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား

ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ မူၾကိဳတန္းမ်ား မွ Year 2 (အသက္ ၂ နွစ္မွ ၇ နွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ DUCKS (အေစာပိုင္းပညာေရးသင္ အတန္းမ်ား) ၊ Years 3 မွ 6 (အသက္ ၇ နွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ Junior School နွင့္ Years 7 မွ 13 (အသက္ ၁၂ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္အထိ) ျဖစ္ေသာ Senior School စသည့္ အတန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇ မွစတင္၍ Year 8 ထိအတန္းမ်ားကို စတင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ တစ္တန္းႏႈန္းျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္လည္း မူၾကိဳတန္းမ်ားမွ Year 8 ထိေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ Year 5 ျပီးဆံုးသည္အထိ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပညာေရးမူေဘာင္ တူညီစြာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ျပီးဆံုးမည္ျဖစ္သည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ Year 6 to 8 (အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ထိ) ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ အတန္းသို ့ေရႊ ့ ေျပာင္းပညာသင္ၾကားၾကရမည္ ျဖစ္ေသာ Year 6 ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ထပ္ေဆာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Year 8 အားျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္းရွိ Year 9 အတန္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Dulwich College ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္ျပီးေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ရရွိလ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေဟာင္းမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္မ်ား ရရွိလ်က္ရွိသည္။

Ducks image

Ducks

DUCKS သည္ Toddler မွ Year 2 (အသက္ ၂ နွစ္ မွ ၇ နွစ္) ကေလးမ်ားျဖစ္ျပီး ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ၊ နားေထာင္စြမ္းရည္၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းနွင့္ ဇြဲလံု ့လ စသည္တို ့ကို စတင္သင္ၾကားေပးပါသည္။
Junior School image

Junior School

Star City ၏ Junior School သည္ Year 3မွYear 6 ျဖစ္ျပီး Pun Hlaing ေက်ာင္းမွာ Year3မွYear 5 အထိ ျဖစ္ပါသည္။ Pun Hlaing ၏ Year 6 ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Middle school တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
Senior School image

Senior School

Star City ေက်ာင္းဝင္း၏ Senior School သည္ Year 7 ၊ Year 8 မွသည္ Year 13 အထိ တစ္နွစ္စီ တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။