ေနာက္သို႔

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ (Star City) ေက်ာင္းဝင္းသစ္ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္းသစ္ကုိ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။ ၾကယ္စင္အိမ္ရာအတြင္းတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိစြာ ဒီဇုိင္းပုံေဖာ္ထားသည့္ ေျမျပင္အေနအထားေပၚ၌ တည္ေထာင္ထား႐ွိကာ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကို သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ တနလာၤေန႔တြင္ ေက်ာင္း၏ ပထမဦးဆံုး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပထမဆုံးေန႔အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းဝင္းအသစ္သည္ DUCKS (အသက္ ၂ ႏွစ္ - ၆ ႏွစ္)၊ Junior School (အသက္ ၇ ႏွစ္ - ၁၀ ႏွစ္) ႏွင့္ Senior School (၁၁ ႏွစ္ - ၁၃ႏွစ္) တို႔အတြက္ စာသင္ခန္း အတြင္းႏွင့္ အျပင္သင္ၾကားေရး ေနရာမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဤေက်ာင္းအား ကမာၻတစ္ဝန္း႐ွိ အျခား Dulwich College ေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ အေတြ႔အႀကဳံ႐ွိ ဆရာဆရာမမ်ားကို ဖိတ္ေခၚကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကနဦး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံတကာမွ လူမ်ဳိးကြဲေပါင္း ၁၂ မ်ဳိးခန္႔ပါဝင္ၿပီး Toddler မွ Year 8 အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား လာမည့္စာသင္ႏွစ္အတြက္ အထူးခၽြန္ဆံုး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳပါသည္။ ဤေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Dulwich College Yangon သမိုင္းေၾကာင္း အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။။