ေနာက္သို႔

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျဗိတိန္ကပြဲ

ျပီးခဲ့ေသာ ေမလ ၁၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ Strand Hotel ၏ ကပြဲခန္းမၾကီး၌ ျဗိတိသွ်ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်င္းပခဲ့ေသာ ျဗိတိန္ကပြဲသို႔ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ Dulwich ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိကပြဲသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုးခဲ့ျပီး ပြဲလက္မွတ္မ်ား၊ ကံစမ္းမဲလက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ ေလလံဆြဲျခင္းတို႔မွ ရရွိခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို လွဴဒါန္းမႈရန္ပံုေငြအျဖစ္ Magic Bus အဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္ လႈိင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။