ေနာက္သို႔

ျမန္မာစာစီစာကံုး ႏွင့္ လက္ေရးလွျပိဳင္ပြဲ

ျပီးခဲ့ေသာလတြင္ Dulwich College Yangon သည္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျမန္မာစာစီစာကံုးႏွင့္လက္ေရးလွျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Dulwich College Yangon ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ က်ြႏု္ပ္တို႔ Star City ေက်ာင္းဝင္းသို႔ လာေရာက္ကာ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိျပိဳင္ပြဲသည္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ယွဥ္ျပိဳင္ေသာပြဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာနမွ အကဲျဖတ္ေပးေသာ ပါေမာကၡဆရာဆရာမၾကီးမ်ားသည္္လည္း ျပိဳင္ပြဲဝင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေျဖလႊာမ်ားကို အကဲျဖတ္ရသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲေသာ တာဝန္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းမွ Anna ႏွင့္ Richie တို႔ကို အသက္အရြယ္အလိုက္ယွဥ္ျပိဳင္ရေသာ ျမန္မာစာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းေျပာၾကားလုိသည့္အျပင္ Star City ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ Charlie ႏွင့္ Issac တို႔သည္လည္း လက္ေရးလွျပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆု ႏွင့္ ဒုတိယဆု ရရွိခဲ့သည့္အေပၚ အထူးပင္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္း၌ ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သင္ၾကားရန္ အစဥ္အားေပးလ်က္ရွိျပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ားစီစဥ္က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာဘာသာစကား ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကိုျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါသည္ဟု ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး Daryl Orchard က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Dulwich College သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စေနတနဂၤေႏြအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ယခုကဲ့သို႔ေသာပြဲမ်ားကို အစဥ္စီစဥ္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဆုရရွိသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ျမန္မာစာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲ (၉ႏွစ္ မွ ၁၁ႏွစ္ အထိ)

1. Anna -  Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus

2. Honey - Myanmar International School

3. Su April Aung - Myanmar International School Yangon

ျမန္မာစာစီစာကံုးျပိဳင္ပြဲ (၁၁ႏွစ္ မွ ၁၃ႏွစ္ အထိ)

1. Richie -  Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus

2. Thitsar - Network International School

3. Thin Htet San - Thu Rein Nan, Mandalay

လက္ေရးလွျပိဳင္ပြဲ (၉ႏွစ္ မွ ၁၁ႏွစ္ အထိ)

1. Charlie - Dulwich College Yangon, Star City campus

2. Aarav Gupta -  Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus

3. Maisy -  Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus

လက္ေရးလွ ျပိဳင္ပြဲ (၁၁ႏွစ္ မွ ၁၃ႏွစ္ အထိ)

1. Meria - Myanmar International School

2. Isaac - Dulwich College Yangon, Star City campus

3. Darren -  Dulwich College Yangon, Pun Hlaing campus