ေနာက္သို႔

ရန္ကုန္လူငယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ

ရန္ကုန္လူငယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲ

ယခုစာသင္ႏွစ္၏အေစာပိုင္းတြင္ Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္လူငယ္ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႔ရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ျပီး ရက္သတၲပတ္ေပါင္း ၅ ပတ္တိုင္တိုင္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ရက္သတၲပတ္တုိင္းတြင္ ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲကို အသင္းမ်ားခဲြ၍ ယွဥ္ျပိဳင္ေစခဲ့ျပီး ကစားသမားမ်ားသည္ အာရံုစူးစုိက္မႈအျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးစားယွဥ္ျပဳိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အလြန္ပင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္းလည္း ရင္ႏွီးမႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဘာလံုးျပိဳင္ပြဲသည္ ဆက္လက္ျပီး ပံုမွန္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ပြဲစဥ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အႏွံ႔ရွိ လူငယ္ေဘာလံုးသမားမ်ား ထပ္မံ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး ပိုမိုၾကီးမား၍ အျပိဳင္အဆိုင္ပိုမ်ားေသာ ကစားပြဲမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Star City ေက်ာင္းဝင္းရွိ အားကစားကြင္းအသစ္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ေဘာလံုးကြင္း၊ အေျပးကြင္း၊ မုိးလံုေလလံုအားကစားခန္းမ၊ အုိလံပစ္အရြယ္အစားရွိေသာ ေရကူးကန္ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေရကူးကန္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။