ေနာက္သို႔

ေလ့က်င့္ေရးေရကူးကန္၏ဗီဒီယို

Dulwich College Yangon သည္ မၾကာေသးမီက Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အားကစားကြင္းအသစ္ကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအားကစားကြင္းတြင္ မီတာ ၂၀ ရွိေသာ ေလ့က်င့္ေရးေရကူးကန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ Year 1 မွ Year 7 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထိုေလ့က်င့္ေရးေရကူးကန္အား စိတ္လႈပ္ရွားစြာအသံုးျပဳခဲ့ျပီး ေရကူးေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိုးရြာျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္းထဲရွိ ေလ့က်င့္ေရးေရကူးကန္ရွိေသာေနရာသို႔ ကားျဖင့္ပို႔ဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေရးေရကူးကန္ျပီးေနာက္တြင္ အေျပးလမ္းေၾကာင္းပါဝင္ေသာ ေဘာလံုးကြင္း၊ အကစတူဒီယို၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားခန္းမ ႏွင့္ အုိလံပစ္အရြယ္အစားရွိ မီတာ ၅၀ ေရကူးကန္ တုိ႔ကို လာမည့္စာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မတိုင္ခင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိ္င္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားခ်ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေလ့က်င့္ေရးေရကူကန္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တည္ေဆာက္မႈကို ျပသထားေသာ ဗီဒီယိုကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။