ေနာက္သို႔

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

ကႊၽႏု္ပ္တို႔ Dulwich College Yangon ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလုံးရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးအတာသၾကၤန္ပြဲကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့႐ိုးရာေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာ႐ိုးရာအစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ အတာေရသဘင္ပြဲကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။

Dulwich College Yangon သၾကၤန္ပြဲေတာ္ Video