ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon သို ့ Disney Animator လာေရာက္ျခင္း

ယခု စာသင္နွစ္အတြင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ Dulwich College Yangon မွ ကမာၻ ့အဆင့္  ပညာရွင္ျဖစ္ေသာ Disney မွ Animator နွင့္ Director ျဖစ္ေသာ Aaron Blaise အား ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ သူသည္ Walt Disney ကုမၸဏီတြင္ ၂၁ ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး သူ၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဖန္တီးမႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ပညာရွင္မ်ားနွင့္အတူ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ေသာ “Beauty and the Beast” “Aladdin” “The Lion King” “Pocahontas” နွင့္ “Mulan” တို ့မွာ ကမာၻအနွံ ့ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူ ပါဝင္ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ “Brother Bear” သည္ Oscar ဆု ဆန္ကာတင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

Aaron သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ တစ္ရက္တာ လည္ပတ္ခဲ့ျပီး Star City မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားနွင့္ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သင္ၾကား ျပသခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအနည္းငယ္စီသာ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ ့မ်ား ခြဲကာ နာမည္ၾကီး ပညာရွင္ နွင့္အတူ လက္ေတြ ့သင္ခန္းစာမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုမွာ Animation ပညာအား စိတ္ပါဝင္စားခဲ့ၾကပါသည္။

ဤကဲ့သို ့လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ Dulwich Diversity ပရိုဂရမ္အရ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားနွင့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား မွ ကၽြႏ္ု္ပ္တို ့၏ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားသို ့လွည့္လည္သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို ပရိုဂရမ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ သင္ရိုးအျပင္ အျခားေသာ ျပင္ပပညာရွင္မ်ားနွင့္ လက္ေတြ ့ျပဳလုပ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။