DCI မွ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားကြန္ယက္ စတင္ဖြင့္လွစ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ Fraser White ႏွင့္ Karen Yung တို႔သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာ Dulwich College ကို စတင္တည္ေထာင္ေသာအခါ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ကမာၻေပၚတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားမ်ားတည္ေဆာက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ ေက်ာင္းကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားသည္လည္း ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ၁၇ ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ Dulwich College International သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္း ကြန္ယက္ရွိသည့္ အာရွတစ္လႊားတြင္ ေက်ာင္း ၁၃ ေက်ာင္းရွိေသာ မိသားစုတစ္စုျဖစ္လာပါသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ပထမဆံုးဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ Harvard ၊ Oxford ၊ Tsinghua ႏွင့္ Stanford အပါအဝင္ ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဂီတအႏုပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ေသာ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္း ကြန္ယက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအားလံုးကို အတူတကြေခၚေဆာင္လာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ ပညာေရးေပါင္းကူးတံတားမ်ား ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ -

·         မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

·         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ အျခားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း

·         အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေရွ႕ေဆာင္ေျပာင္းလဲမႈ - စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အသိုင္းအဝုိင္းတို႔တြင္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကြန္ယက္ကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ရန္ အလြန္စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားအားလံုးကို ဤ platform တြင္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ Dulwich ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ေက်ာ္သူတိုင္း ပါဝင္ခြင့္ရွိပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္ alumni.dulwich.org