ေနာက္သို႔

Best Educational Development Award For Dulwich College Yangon

Dulwich College Yangon သည္ ShweProperty.com မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ MNREA (Myanmar National Real Estate Awards) အခမ္းအနားတြင္ ‘Best Educational Development’ ဆုကို ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ Dulwich College Yangon သည္ ‘Gold’ ဆုကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္က PropertyGuru.com မွ က်င္းပေသာပြဲတြင္လည္း အလားတူဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုေအာင္ျမင္မႈသည္ Dulwich College Yangon အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းအတြင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းျပင္ပ သင္ယူမႈမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ development partner မ်ားျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings ကိုလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။