ေနာက္သို႔

ခရစ္စမတ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ Dulwich College Yangon ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားေနစဥ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ႏွင့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း ႏွစ္ခုလံုးမွ Year 3-8 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အမွတ္္တရ ခရစ္စမတ္္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို တင္ဆက္ခဲ့ၿပီး Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ အလြန္တရာေအာင္ျမင္ေသာ ပထမႏွစ္ဝက္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းရွိ ျပဇာတ္ရံုအသစ္သည္ Dulwich College ရန္ကုန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တိုးတက္လာေသာ ထူးျခားလွသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္သည့္ ပြဲတစ္ခုက်င္းပရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာလိပ္အားလံုးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတူတကြလာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖၾကေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမွာ ထူးကဲလွပါသည္။