ေနာက္သို႔

Singapore Primary Games ပြဲအား DCYေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔အထိ Dulwich College Yangon မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ပထမဆုံး Primary Game ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Primary Games သည္ Dulwich College International (DCI) ကြန္ရက္႐ွိ ေက်ာင္းမ်ားအားလုံး တက္ေရာက္ၾကသည့္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ စကၤာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

DCY ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Dulwich College (Singapore) တြင္ က်င္းပေသာ ေဘာလုံးပြဲ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ ေရကူးႏွင့္ Netball ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ Clementi Stadium တြင္ က်င္းပေသာ လက္ေ႐ြးစင္ အားကစားၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ DCY ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အလြန္စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းၾကၿပီး မီတာ (၆၀) တာတုိေျပးပြဲႏွင့္ ဘတ္စကတ္ေဘာ ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲမ်ား ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ DCY ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၄၀၀)ေက်ာ္အနက္မွ အေကာင္းဆုံး ေဘာလုံးသမားတစ္ဦး အျဖစ္ပင္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ DCI ကြန္ရက္တစ္ခြင္႐ွိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေစႏုိင္သည့္ အေကာင္းဆုံး အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္သည္။