ေနာက္သို႔

DCY Boarding House becomes a member of the Boarding Schools Association

Dulwich College Yangon သည္ Boarding Schools Association (BSA) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သြားေၾကာင္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ BSA အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သြားသည့္အတြက္ ၎တို႔မွ ေဘာ္ဒါေဆာင္ လုပ္ေဆာင္နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ ေျပာျပေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကိုလည္း အပတ္စဥ္ သတင္းလႊာမ်ားျဖင့္ ပို႔လႊတ္ေပးပါသည္။ ၎တို႔မွလည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ professional development ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ BSA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာရွိပါေသးသည္။ BSA သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အႀကီးမားဆံုး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ UK ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အား ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်ုက္ရွိပါသည္။ BSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ UK ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံတို႔ရွိ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၇၇,၀၀၀ အား အေကာင္းဆံုးေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိလုိပါက www.boarding.org.uk တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္။