ေနာက္သို႔

DCY delighted to welcome Ash Dykes for the Shackleton Lecture 2019

Dulwich College Yangon မွ စြန္႔စားသူ၊ စူးစမ္းသူႏွင့္ စြန္႔စားေသာအားကစားသမား Ash Dykes အား မၾကာေသးမီက ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝန္းသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျပင္ ၎သည္ တရုတ္ျပည္၏ ယန္ဇီျမစ္ကို ပထမဆံုး လမ္းေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ Shackleton ေဟာေျပာပြဲ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ Ash Dykes သည္ ေအာင္ျမင္သူတို႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ပန္းတိုင္ထားရွိမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အနာဂတ္အတြက္ႀကိဳတင္စဥ္းစားမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ Dulwich ဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ကိုလႈ႔ံေဆာ္ေပးရင္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းစြာ ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း ေဟာေျပာပြဲၿပီးသြားေသာအခါ Ash ႏွင့္အတူ သီးသန္႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။