ေနာက္သို႔

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၏ DCY Founder’s Day

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ စေနေန႔တြင္ Dulwich College Yangon သည္ ပထမဆုံး DCY Founder’s Day ကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ Founder’s Day သည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ၎၏ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေက်ာင္း၏ အေလ့အထ ႏွင့္ အိမ္႐ွင္ႏုိင္ငံ၏ ကြဲျပား ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ျပသခြင့္ ရႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Dulwich College ၏ ျပကၡဒိန္တိုင္းတြင္ အေရးပါေသာ အခမ္းအနားပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုေန႔တြင္ ကေလးမ်ားသာမက လူႀကီးမ်ားအတြက္ စားေသာက္စရာမ်ား၊ ေဈးဝယ္ထြက္ရာ ေနရာမ်ား၊ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားပါဝင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တင္ဆက္သည့္ ျပဇာတ္တစ္ခုပါ ပါဝင္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားဝတ္စုံျပသပြဲတြင္ မိမိတို႔ ရိုးရာဝတ္စုံမ်ားဝတ္ဆင္၍ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေက်ာင္း၏ ကြဲျပားထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ျပသေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္႐ိုးတြင္ အခ်ိိဳ႕ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ထည့္သြင္းမည္ျဖစ္ေသာ အားကစားနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ တုိက္ကြမ္ဒုိ၊ ဂ်ပန္ဓားသုိင္း၊ Kenbo ႏွင့္ ဓားေရး သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ ေခါင္းစြပ္တိုင္မ်ားတြင္ ဝင္ေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ားအား ကေလးမ်ားမွ ေရစုိေနေသာ ေဖာ့တုံးမ်ားျဖင့္ ထိေအာင္ပစ္ကစားသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ကစားနည္းတစ္ခု အပါအဝင္ ကေလးမ်ားအတြက္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

အားလုံး အလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ၾကရၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေနာက္လာမည့္ႏွစ္ အခမ္းအနားပြဲကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္႐ွိၾကပါသည္။ ၎ပြဲမွာ ပိုမိုႀကီးမားၿပီး ေကာင္းမြန္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။