ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon ၏ ေက်ာင္းအသင္းမ်ား

Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားၾကား ရင္းႏွီးေႏြးေထြးေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ တုိးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္ ေပးရန္အတြက္ ေက်ာင္းအသင္းစနစ္ကို ဖြဲ႔စည္းက်င့္သုံးပါသည္။

ေက်ာင္းအသင္းစနစ္အား ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕႐ွိ Dulwich College တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ အသင္းမ်ား(အသက္အ႐ြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ေသာ အုပ္စုမ်ား) ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ႏွစ္ (၁၀၀)နီးပါး ၾကာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားသည္ ဤေက်ာင္းအသင္း စနစ္ထုံးစံကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးလ်က္႐ွိၿပီး Dulwich  တြင္ တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတုိင္းသည္ အသင္းေလးသင္းမွ တစ္သင္းတြင္ အသင္းဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။