ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon proud to partner for the 'Forgotten Allies' premiere

Dulwich College Yangon မွ Grammar Productions and Rosewood Yangon ႏွင့္အတူ ‘Forgotten Allies’ ပြဲဦးထြက္ ျပပြဲအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္ကို ဂုဏ္ယူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr. Daryl Orchard သည္ ပြဲသို႔လာေရာက္တက္ေရာက္ေသာ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Grammar Productions မွ Alex Bescoby ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးဝန္းထမ္းမ်ားအား ‘Forgotten Allies’ အား ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသည့္အတြက္ႏွင့္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ လွပေသာ Rosewood Yangon တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။