ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon to launch IGCSEs & IB Diploma Programme

Dulwich College Yangon to launch IGCSEs& IBDiploma image
Dulwich College Yangon to launch IGCSEs& IBDiploma
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon သည္ IGCSEs ႏွင့္ IB Diploma Programme အား 2020 global award winner ႏွင့္ စတင္မည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Myanmar Times တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ DCY ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး IGCSEs ႏွင့္ IB ဒီပလိုမာ အစီအစဥ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ESU (English Speaking Union) ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆံုး ဆရာဆရာမဆု ရရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာအသစ္ Mr. David. Massiah ၏ ေဆာင္းပါးအား ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈ႕ပါ။

ဝက္ဘ္ဆုိက္ကို ၾကည့္႐ႈရန္