ေနာက္သို႔

Dulwich community ၏ ေဘာလုံးကစားနည္း ေလ့က်င့္ေပးျခင္း အစီအစဥ္

Dulwich College Yangon သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္းအနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ Community ေဘာလုံးေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤအစီအစဥ္ကုိ DCY ဝန္ထမ္းမ်ားမွ စီိစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာအသိုင္းအဝိုင္းမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးထားပါသည္။ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘာလုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား ပါဝင္သည္။

Fox Sports သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ အေျခခံလူတန္းစား ေဘာလုံးေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္အတြက္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ သို ့ေရာက္႐ွိလာပါသည္။ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွတစ္ဆင့္ Fox Sports Asia ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။