ေနာက္သို႔

Friends of Dulwich အဖြဲ ့မွ က်င္းပေသာ Colour Run

Friends of Dulwich (FoD) သည္ ပထမဦးဆံုး Colour Run ပြဲကို သန္လ်င္ျမိဳ႕တြင္ရွိေသာ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ထုိပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကေသာသူမ်ားအားလံုးသည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Daryl Orchard ပါဝင္ခဲ့မႈအေပၚကို လြန္စြာမွ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။

FoD သည္ Dulwich College Yangon ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ပါသည္။ FoD သည္ Dulwich မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္လံုးတြင္လည္း မၾကာခဏ အလွဴဒါနမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။