ေနာက္သို႔

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ စေနေန႔တြင္ Dulwich College Yangon သည္ Founder’s Day ပြဲကို Star City ေက်ာင္းဝင္း၏ အားကစားကြင္းအသစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ Founder's Day သည္ Dulwich College ေက်ာင္းတုိင္း၏ ျပကၡဒိန္တြင္ အေရးပါေသာပြဲတစ္ပြဲျဖစ္သည့္အျပင္ ထုိရက္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ အေမြအႏွစ္မ်ား ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ျပသရန္အခြင့္အေရးရေသာ ေန႔တစ္ရက္လည္း ျဖစ္ပါသည္

ပြဲကို လက္ရွိေက်ာင္းသားမိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈျဖင့္ စတင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အႏုပညာစြမ္းရည္မ်ား၊ တူရိယာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ေတးဂီတအဖြဲ႔ျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ သရုပ္ျပတင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးအတူတကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကေသာ ပြဲတစ္ပြဲလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကျပီး ေအာင္ျမင္ေသာေန႔ရက္တစ္ရက္ျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထုိေန႔ပြဲ၏ ဓါတ္ပံုအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။