ေနာက္သို႔

Founder's Day ႏွင့္ ဖြင့္ပြဲ

ျပီးခဲ့ေသာ မတ္လ ၁၀ ရက္ စေနေန႔တြင္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ Founder’s Day and Grand Opening ပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Founder’s Day သည္ Dulwich College တိုင္း၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျပီး အေရးၾကီးေသာပြဲျဖစ္ျပီး ဤႏွစ္တြင္ ထိုေန႔သည္ က်ြန္ုပ္တို႔ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုအသစ္ဖြင့္လွစ္ေသာ အထူးေန႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေန႔သည္ က်ြန္ုပ္တုိ႔အတြက္ က်ြနု္ပ္တို႔ Dulwich ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပသရန္ အထူးအခြင့္အေရးပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုပြဲကုိ က်ြနု္ပ္တို႔လက္ရွိ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအတြက္ Celebration Concert ျဖင့္စတင္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သူတို႔၏ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ား၊ တူရိယာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား၊ သီဆုိမႈမ်ား၊ ေတးဂီတအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေဖ်ာ္ေျဖျခင္းမ်ားျဖင့္ သူတုိ႔၏စြမ္းရည္မ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ႏွင့္ အတူ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိပြဲတြင္ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား အားလံုးကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ထုိပြဲ၏ ဗီဒီယို ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။