ေနာက္သို႔

Magic Bus Myanmar မွ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိ။

Magic Bus Myanmar သည္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခု တည္႐ွိရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာႏွင့္ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။

Magic Bus Myanmar သည္ Dulwich International School's Foundation (DISF) မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ပထမဆုံး စီမံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဤေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ အျပည့္အဝ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Magic Bus သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ကမာၻေလာကႀကီးအေပၚ ႐ႈျမင္ပုံကို ျပဳျပင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ၎တုိ႔ပါဝင္ရမည့္ အခန္းက႑အား ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္မည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကံၾကမၼာကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္မည့္ အစြမ္းမ်ားကုိ ေပးမည့္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈ အေျချပဳ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ထိုကေလးငယ္မ်ား သင္ၾကားရရွိႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Magic Bus ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စီစစ္ေရးအဖြဲ႔ရံုးခန္းတြင္ အေျခစိုက္ ရံုးထိုင္ေသာ Magic Bus ျမန္မာအဖြဲ႔သည္ အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ထမ္း သုံးဦးအထိ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Magic Bus ရံုးခ်ဳပ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စတင္အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၿပီး လူထုအသိုက္အဝန္း (၂၁) ခုမွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ စတင္႐ွာေဖြလ်က္႐ွိပါသည္။ မၾကာခင္က သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး Dulwich College Yangon မွ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႔မ်ားသည္ အစီအစဥ္ကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။