ေနာက္သို႔

Michelin Star Chef မွ DCY ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း

Star City ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျပင္သစ္စားဖုိမွဴးျဖစ္ေသာ Jerome Laurent မွ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေန႔လယ္စာမ်ားကုိျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခု ရွန္ဟုိင္းတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေနေသာ Jerome Laurent သည္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ ဘုရင္ႏွင့္ဘုရင္မတို႔အျပင္ George Bush Sr. and Jr၊ Hillary Clinton ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ Sun Hong Lei တုိ႔အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေပးခဲ့ရသည္။

Jerome Laurent သည္ Dulwich College Yangon ၏ facility management partner ျဖစ္ေသာ ADEN Services ႏွင့္ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က်ြန္ုပ္တုိ႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး Daryl Orchard သည္ “Jerome Laurent သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ယေန႔ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းကို အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူပါသည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အျခား ဥပမာအေနျဖင့္ Dulwich သည္ က်ြန္ုပ္တုိ႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း အေကာင္းဆံုးအရာမ်ားကိုသာ ယူေဆာင္ေပးႏုိင္သည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူမိပါသည္။