ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Head of Senior School, Mr Clear ကို Myanmore မွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအား ဝမ္းေျမာက္စြာ မွ်ေဝလိုပါသည္။ ဤေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ၎သည္ Dulwich College Yangon မွ အြန္လိုင္းသင္ၾကားျခင္းအတြက္ မည္သို႔ျပင္ဆင္ထားပံု၊ ကူးစက္ေရာဂါအား မည္သို႔ရင္ဆိုင္ပံု ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရရွိခဲ့သည့္ စြမ္းရည္အသစ္မ်ားအေၾကာင္းကို မွ်ေဝခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဇြဲရွိျခင္း၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္း ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။