ေနာက္သို႔

ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ IGCSE ပရိုဂရမ္အား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Dulwich College တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစတင္ျပီး IGCSE ပရုိဂရမ္အား ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ပံုမွန္အားျဖင့္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Year 9 အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ျပီး IGCSE ပရိုဂရမ္ႏွင့္ IB Qualification အား Star City ေက်ာင္းဝင္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ကာ Year 13 (အသက္ ၁၇ ႏွစ္) အထိ ထပ္မံတက္ေရာက္ၾကရပါသည္။

“Dulwich College Yangon သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး Dulwich College Yangon ၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွစ္သက္အားရျပီး ေက်နပ္မႈမ်ားရရွိၾကသည့္အေပၚတြင္ အျမဲတမ္းဂုဏ္ယူမိပါသည္။ Dulwich College Yangon အေနျဖင့္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းဝင္းအသစ္ျဖစ္ေသာ Star City ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မွီ Sporting Facilities မ်ားျဖင့္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္မည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူမိပါသည္” ဟု ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး Daryl Orchard က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

က်ြန္ပ္တို႔သည္ Stakeholders မ်ား၏အျမင္မ်ားကို ဆက္လက္နားေထာင္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္ရန္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

ထို႔အျပင္ က်ြန္ပ္တို႔သည္ အနာဂတ္တြင္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ရန္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္စဥ္းစားေပးပါသည္။ Dulwich College International မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ (I)GCSE စာေမးပြဲရလာဒ္တြင္ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ျပီး Grade အားျဖင့္ A* နွင့္ A ရရွိခဲ့သည္မွာ ၾကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ IGCSE စာေမးပြဲမ်ားကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားေျဖဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုလံုးတြင္ က်ြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားမည့္ အျပင္ စာေမးပြဲအခန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားကို အေရအတြက္ ပိုမုိေျဖဆုိႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ IGCSE စာေမးပြဲေျဖဆုိျပီးေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Star City ေက်ာင္းဝင္းသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ေျပာင္းေရြ႕ကာ IB ပရိုဂရမ္အား ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။