ေနာက္သို႔

ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းအား အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ Google Maps ကို အသံုးျပဳ၍ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လမွစတင္ကာ မူႀကိဳကေလးမ်ားမွ Year 7 အရြယ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေကြ်းအေမြးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအသစ္ကို Year 9 အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေကြ်းအေမြးတည္ခင္းႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အငယ္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္းကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ မူႀကိဳကေလးမ်ားအတြက္ အေဆာက္္အဦးအသစ္တစ္ခုကို မၾကာမီကာလတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ အြန္လိုင္းေပၚမွ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Google Map ပံုစံေလးကို ႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။

The Middle School building

 

The Early Years building

 

Entrance from Pun Hlaing Estate road