ေနာက္သို႔

Scholarship Open Days at Dulwich College Yangon

Dulwich College Yangon သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္သည့္ အစီအစဥ္ကို စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကနဦးပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာသင္ဆုေပးပြဲအစီအစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို Dulwich ပညာေရးတြင္ သင္ၾကားခြင့္ရရွိရန္ အခြန္းအလမ္းမ်ားစြာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ယခု ၂၀၂၀ - ၂၁ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ ပညာသင္ဆုေပါင္း ၁၆ ဆုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ ထပ္မံ၍ ကမ္းလွမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ယခုတက္ေရာက္ေနေသာ Years 6 – 9 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ လာမည့္သင္ႏွစ္၏ Year 7 – 10 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ Dulwich College Yangon ၏ ေက်ာင္းလခ ၅၀% အထိ ကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုမ်ားသည္ ပညာေရး၌ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအျပင္ extra-curriculars မ်ားျဖစ္ေသာ အားကစား၊ အႏုပညာႏွင့္ ဂီတပိုင္းတို႔တြင္ ထူးခၽြန္ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုပါ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ Scholarship Open Days ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ (Star City ေက်ာင္းဝင္း) ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ (ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း) တို႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ information session မ်ား၊ ေက်ာင္းဝင္းအား လုိက္လံျပသေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ပညာသင္ဆုရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးကိုလည္း လာေရာက္လည္ပတ္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလုိပါက ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေရးအဖြဲ႕သို႔ ၀၉ ၄၀၉ ၆၀၇ ၄၇၉၊ ၀၉ ၉၆၆ ၄၂ ၃၀၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ admissions@dulwich-yangon.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။