ေနာက္သို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး သတိေပးခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး Mr Daryl Orchard ထံမွ ေပးစာ

 

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားခင္ဗ်ား။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ မေန႔ညက မ်ားစြာေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ သတိေပးခ်က္မ်ားရရွိထားပါသည္။ ၎မွာေတာ့ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အၾကမ္းဘက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရႏုိင္သည့္အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါသည္။

-       အေမရိကန္သံရံုးမွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အၾကမ္းဘက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၿဗိတိသွ်သံရံုး၏ website တြင္ေတာ့ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အျခားေသာ ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း အၾကမ္းဘက္မ်ား၏ တုိက္ခိုက္ျခင္း ခံရႏုိင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

-       အေသးစိတ္ရက္စြဲမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ - စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ (သိသာထင္ရွားသည့္ပံုစံ မရွိပါ)

-       ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မရွိဟု ထင္ရပါသည္။

 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အၾကံျပဳလုိပါသည္:

 

မိမိ၏ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အျမဲဂရုျပဳေနပါ။ အကယ္၍ သံသယျဖစ္စရာအထုတ္အပိုးမ်ားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားေတြ႕ပါက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားပါ

 

တိုက္ခိုက္ခံရႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ပါ (ဥပမာ - အစိုးရအေဆာက္အဦး၊ အစိုးရအမႈထမ္း)

 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနႏွင့္ သတိျပဳစရာမျဖစ္ေစရန္ေနပါ

 

ႀကီးမားေသာလူအုပ္/ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုအတူတူရိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္

 

အေရးႀကီးကိစၥမရွိပါက ေနျပည္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ မႏၱေလးသုိ႔ ေဖာ္ျပပါေန႔ရက္မ်ားတြင္ ခရီးသြားလာျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း သတိရွိရွိျဖင့္ ေနေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၎ကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လံုျခံဳေရးပံုစံအားလံုးကို ေျပာင္းလဲလိုက္ရန္ မလုိအပ္ပါ။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

 

Daryl