ေနာက္သို႔

Star City ေက်ာင္းဝင္းအား အြန္လိုင္းေပၚမွတစ္ဆင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္း

Google မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းကို မၾကာေသးမီက လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျပီး ေက်ာင္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရူကာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေဆာက္အဦး၏ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးခဲ့သည္။ သင္၏ကြန္ပ်ဴတာမွတစ္ဆင့္ Google Mapsတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပံုရိပ္ေယာင္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈမႈျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္း၏ ေျမညီထပ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အင္တာနက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္းကို ေအာက္တြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းကိုလည္း မၾကာမီတြင္ အလားတူပင္ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါမည္။