ေနာက္သို႔

Dulwich ဥာဏ္စမ္းပညာရွင္မ်ား

ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ မိမိတြင္ ဗဟုသုတဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ? Dulwich College Yangon ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း၏ Year 6 ကေလးမ်ားသည္ ဥာဏ္စမ္းမ်ားကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿပီး ထိုဥာဏ္စမ္းမ်ားအား ယေန႔မနက္ assembly တြင္ Junior School ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအရာသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္တြင္ ၎တို႔ရရွိခဲ့ေသာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။ ပို၍ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းသည္မွာ ဤတာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ရန္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္လုပ္ကုိင္ျပသခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာသင္ယူမႈ၏ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္လာသည္!