ေနာက္သို႔

ပညာေရးရလဒ္မ်ား

သင္ရိုးႏွင့္ရလဒ္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏  ပညာေရးပိုင္းတြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပါသည္။ Dulwich College ၏ ပညာေရး ေကာင္းမြန္ထူးခြ်န္မႈဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ ေဒသအတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအထိ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Dulwich College International မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ IB စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ပ်မ္းမွ်ရမွတ္ထက္ပိုေသာ ၃၆.၄ မွတ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အမွတ္ျပည့္ ၄၅ မွတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မိသားစုဝင္ေက်ာင္းမ်ားမွ IB စာေမးပြဲေျဖဆုိေသာ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ အမွတ္ ၄၀ ေက်ာ္ ရရွိကာ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။