ေနာက္သို႔

ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္း

ျပီးခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့၏ အေရးပါေသာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီမ်ားမွ အရာရွိၾကီးမ်ား စုေဝးကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးကို ကၽြႏု္ပ္တို ့ရဲ ့ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း၌ လက္ခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၎ပြဲကို Wednesdayk Club ဟုလည္း ေခၚဆုိၾကျပီး SPA အုပ္စုမွ Executive မ်ားႏွင့္ Senior Manager မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Dulwich သံစံုတီးဝိုင္းနွင့္ ေတးသီဆိုအဖြဲ ့မွ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ Eco Council မွ ေက်ာင္းတြင္းျပဳလုပ္ေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤကဲ့သို ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ျမင္ေတြ ့ရသည္မွာ လြန္စြာမွ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္ျပီး တက္ေရာက္လာသူအခ်ိဳ ့မွလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။