ေနာက္သို႔

က်ြႏု္ပ္တို႔ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းရွိ black box ျပဇာတ္ရံုတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတူတကြလာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေသာ Yangon Honour Choir ဂီတပြဲကို လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါသည္။ British School Yangon၊ Yangon International School၊ International School Yangon၊ Yangon Academy International School၊ Network International School ႏွင့္ Dulwich College Yangon တို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ လေပါင္းမ်ားစြာ အစမ္းေလ့က်င့္ၾကျပီးေနာက္ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ဂီတပညာမ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားအား ၂ရက္တုိင္တုိင္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။

မတူညီေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၀၀ နီးပါးသည္ ပြဲက်င္းပေသာ ၂ရက္တြင္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို အတူတကြ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထုိပြဲအတြက္ အတူတကြ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကျပီး ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေတးဂီတမ်ားကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းအားလံုးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသင္းစိတ္ဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ၾကိဳးစားၾကသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ အလြန္ပင္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းလွျပီး အစမ္းေလ့က်င္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္း အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈမ်ားကိုလည္းရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ black box ျပဇာတ္ရံုသည္ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ပြဲမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ အျပင္အဆင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကို ပိုမုိ အသက္ဝင္ေအာင္လည္း ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။