၂၀၂၁ - ၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမႈမရွိျခင္း

 

 

၂၀၂၁ - ၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမႈ မရွိျခင္း။

 

Dulwich College Yangon တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာ Covid-19 ကာလအတြင္း ကၽြနု္တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးအရေထာက္ပံ့မႈျဖင့္လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခမ်ားတို႔ျမွင့္ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႔ မိသားစုဝင္မ်ားကို ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။