ေနာက္သို႔

Dulwich College Yangon - Virtual Open Day

Dulwich College Yangon မွ မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ္ မွ ၄ နာရီ ၃၀ မိနစ္ (Yangon time) တြင္ က်င္းပမည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Virtual Open Day ကိုတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆုရရွိထားေသာေက်ာင္းဝင္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈရန္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Head of College/Campus တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးစကားေျပာဆိုရန္၊ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးရႏ္ႏွင့္ Dulwich တြင္တက္ေရာက္ေနေသာကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုနားဆင္ရန္အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ေက်ာင္းသားဘဝအေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္ဝမႈမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အြန္လုိင္းသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ ႏွင့္ Dulwich Difference သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္သမွ်၏အဓိကေနရာတြင္မည္သို႔ထားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍  စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

https://app.livestorm.co/dulwich-college-yangon/virtual-open-day

အားလံုးကို ပြဲတြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။