ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္း

 • ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း

  ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ Star City ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို ့ပညာေရးခံယူခ်က္၏ ျပယုဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
 • ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း

  ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းသည္ အသိဥာဏ္ေရးရာသာမက အားကစား၊လူမႈေရးရာနွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာေကာင္းမြန္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
 • ေက်ာင္း၏အစဥ္အလာသမိုင္းေၾကာင္း

  Dulwich College Yangon Star City ေက်ာင္းသည္ နွစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Dulwich College ၏ အေမြအနွစ္ထံုးစံမ်ားကို သယ္ေဆာင္သည္ ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္လိုက္နာက်င့္သံုးသြားပါမည္။
 • ခံယူခ်က္ ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား

  ကၽြႏု္ပ္တို ့ေက်ာင္း၏ အေတြးအျမင္နွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ လူမႈအဖြဲ ့အစည္း၏ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးမႈမ်ား၊ ေတြးေတာၾကံဆမႈနွင့္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္ပါသည္။
 • ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

  ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ လန္ဒန္ေက်ာင္းမွ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ၾကီး (ျပင္ပ)သည္ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားကို နွစ္စဥ္ လာေရာက္ကာ Dulwich ေက်ာင္းမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ စစ္ေဆးေလ့ရွိပါသည္။
 • အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား

  နိုင္ငံတကာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာအဖြဲ ့မွ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကည့္ရႈေလ့လာစစ္ေဆးပါသည္။