အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ

Dulwich College စတင္တည္ေထာင္ေသာ London မွ Deputy Master (External) သည္ Dulwich College ၏ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ား ျပည့္မီျခင္း ရွိမရွိကို ေက်ာင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္စစ္ေဆးပါသည္။

Dulwich College Yangon သည္ IGCSE စာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္ Edexcel မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္သည္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားျဖင့္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကြန္ရက္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္လည္း Berklee College of Music, Northwestern University, the Royal Irish Academy of Music, the Royal Northern College of Music ႏွင့္ Trinity College Dublin စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ မဟာတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Universities of Cambridge, Bristol, Sheffield ႏွင့္ St. Andrews စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေပးလ်ုက္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College မ်ားသည္ Georgetown University ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စကားရည္လုပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ Stanford OHS ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း Duke NUS ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ေစပါသည္။ Johns Hopkins University Centre for Talented Youth မွလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ိဳ႕ကို စစ္ေဆး၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ The Oxford တကၠသုိလ္မွ Mathemagicians ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Harvard, Yale ႏွင့္ Princeton တကၠသိုလ္မ်ားမွ တူရိယာလြတ္ေတးသံစံုေဖာ္က်ဴးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးပါသည္။

Dulwich College ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ ကြန္ရက္သည္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ Dulwich College ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Berklee College of Music, Northwestern, the Royal Irish Academy of Music, the Royal Northern College of Music ႏွင့္ Trinity College Dublin မွ မဟာတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College မ်ားသည္ Goldsmiths, University of London ႏွင့္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးျပဌာန္းခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ University of Cambridge, University of Bristol, University of Sheffield ႏွင့္ University of St. Andrews စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College မ်ားသည္ Georgetown University ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စကားရည္လုပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ Stanford OHS ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္း၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္လည္း Duke NUS ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Johns Hopkins University Centre for Talented Youth မွလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ိဳ႕ကို စစ္ေဆး၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ The Oxford တကၠသိုလ္မွ Mathemagicians ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ Harvard, Yale ႏွင့္ Princeton တကၠသိုလ္မ်ားမွ တူရိယာလြတ္ေတးသံစံုေဖာ္က်ဴးအဖြဲ႕မ်ားမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးပါသည္။

The Royal Shakespeare Company (RSC) သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အထင္ရွားဆံုး ျပဇာတ္ရံု ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး Shakespeare ျပဇာတ္အား ေခတ္ၿပိဳင္အစီအစဥ္ျဖင့္ အထူးျပဳျပသကာ Shakespeare ၏ ေရးသားမႈမ်ားသည္ ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပသထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Shakespeare ဆံုးပါးသြားျခင္း ႏွစ္ ၄၀၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ Dulwich College International မွ Royal Shakespeare Company Education Department ႏွင့္ အက်ိဳးတူဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း RSC သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ DCI ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္တာအခ်ိန္ကို အတူကုန္ဆံုးရင္း ၎တို႔၏ ျပဇာတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုကို တုိက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈျပဳလုပ္ပံုမ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား RSC ၏ ပံုစံႏွင့္ Shakespeare ျပဇာတ္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္ျပသနည္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ Dulwich ေက်ာင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင္ ပြဲတစ္ခုစီစဥ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

Edexcel သည္ (I)GCSEs ႏွင့္ A levels မ်ား ပါဝင္ေသာ Pearson မွ ပညာေရးႏွင့္ အေထြအေထြ အရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။

Edexcel
International Baccalaureate image
International Baccalaureate
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လတြင္ International Baccalaureate (IB) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ College သည္ တရားဝင္အဆင့္မီ IB ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ Dulwich Colleges အမ်ားစုသည္ IB Diploma programme (IBDP) မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ Dulwich College (စကၤာပူ) ႏွင့္ Dulwich College (ရွန္ဟိုင္း) တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ Dulwich College International schools မွ IB ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ အာရွတခြင္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ Dulwich College International schools မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၈ ေယာက္သည္ ရမွတ္ ၄၅ မွတ္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ရာဂဏန္းအနည္းငယ္သာရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသာ ထုိကဲ့သို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

တရုတ္ျပည္၌ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၄၅ မွတ္အနက္ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၃၇.၆ မွတ္ရရွိၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ပွ်မ္းမွ်ရမွတ္ ၂၉.၈ မွတ္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ IB Diploma Programme သည္ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၉% သည္ အမွတ္ ၄၀ ႏွင့္အထက္ကို ရရွိၾကပါသည္။ Dulwich College International ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းအနက္ ေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တရုတ္ဘာသာစာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဦးခ်င္းရမွတ္ ၇ မွတ္စီ ရရွိခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေရွ႕ေဆာင္တရုတ္ဘာသာသင္ရိုး၏ အားသာခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ၎ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ စိတ္အားထက္သန္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္သည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ diploma အျပည့္တက္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စြမ္း ၁၀၀% ရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထပ္တူညီစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္မိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ IB သင္ၾကားေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း Dulwich College Yangon Star City ရွိ Year 12 ႏွင့္ Year 13 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ IB ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ IBDP သည္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ဘာသာရပ္ေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ထိုဘာသာရပ္မ်ား (သိပၸံ၊ အႏုပညာႏွင့္ ဘာသာစကား ဘာသာရပ္မ်ားပါဝင္ပါသည္) ထဲမွ ဘာသာရပ္ ၆ ခုကို ေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ဘာသာရပ္ေပၚတြင္ စာလံုးေရ ၄၀၀၀ ပါဝင္ေသာ သုေတသနစာတမ္းေရးသားရမည္ျဖစ္ၿပီး creativity, service and action (CAS) အစရွိေသာ မ်ားစြာေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး theory of knowledge (TOK) ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သုေတသနစာတမ္းေရးသားျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔ေသာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေစၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ပညာေရးစနစ္သည္လည္း အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူငယ္မ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။

Year 9 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရမည့္ IGCSE ဘာသာရပ္မ်ားသည္ IB Diploma programme တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

International Baccalaureate
Boarding Schools' Association image
Boarding Schools' Association
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon သည္ ယခု Boarding Schools’ Association (BSA) ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ BSA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔မွ ေဘာ္ဒါေဆာင္ လုပ္ေဆာင္နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေျပာျပေပးပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကိုလည္း အပတ္စဥ္သတင္းလႊာမ်ားျဖင့္ ပို႔လႊတ္ေပးပါသည္။ ၎တို႔မွလည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေဘာ္ဒါေဆာင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေကာင္းဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ professional development ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဆြးေႏြးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဂုဏ္သတင္းႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ BSA ၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ international school မ်ားထဲတြင္ Dulwich College Yangon တစ္ခုထဲသာရွိပါေသးသည္။ BSA သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အႀကီးမားဆံုးေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ UK ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားစြာရွိ ေက်ာင္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အား ေဘာ္ဒါေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ BSA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ UK ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏုိင္ငံတို႔ရွိ ေဘာ္ဒါေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၇၇,၀၀၀ အား အေကာင္းဆံုးေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Boarding Schools' Association
Association of Business Executives image
Association of Business Executives
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

ABE – Association of Business Executives

Dulwich College Yangon သည္ ယခုအခါတြင္ ABE မွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ABE သည္ UK မွ စတင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Star City ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းတို႔တြင္ Years 7-9 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ABE မွ ေထာက္ခံထားေသာ Kids MBA အစီအစဥ္အား ေနာက္စာသင္ႏွစ္တြင္ CCA ၌ ထည့္၍ စတင္သင္ၾကားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ၎သည္ Dulwich College Yangon အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎အစီအစဥ္အား ပထမဆံုး စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေစပါသည္။ ၎သည္ ၁၆ ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည့္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေလ့လာသင္ယူရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား မည္ကဲ့သို႔ စတင္၍ လက္ေတြ႕စီးပြားေရးႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ အစရွိသည္တို႔ကို နားလည္၍ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

Association of Business Executives
Cambridge Assessment International Education image
Cambridge Assessment International Education
ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္

Dulwich College Yangon သည္ မၾကာေသးမီက Cambridge International Examinations board အဖြဲ႔မွ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းကို ဝမ္းေျမာက္စြာေၾကျငာအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ IGCSE ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ပထဝီဘာသာရပ္ ႏွင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

Cambridge Assessment International Education