အသိအမွတ္ျပဳခံရမႈ

Dulwich College Lodon မွ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ (ျပင္ပ) သည္ စတင္တည္ေထာင္ေသာ Dulwich College ၏ စံခ်ိန္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ျပည့္မီျခင္း ရွိမရွိကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္၍ စစ္ေဆးပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္သည္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာင္ကာ ပြဲမ်ားကို အတူတကြ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကြန္ရက္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ Barklee College of Music, Northwestem University, the Royal Irish Academy of Music, the Royal Northen College of Music & Trinity College Dublin စသည့္တကၠသိုလ္မ်ားမွ အႏုပညာရွင္မ်ား ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အတူ မဟာတန္းမ်ားကို တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။  

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ Universities of Cambridge, Bristol, Sheffield နွင့္ St. Andrews စသည့္တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည့္ပြဲမ်ားကို လက္ခံက်င္းပေပးလ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ College သည္ Georgetown University ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ စကားရည္လုပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ Stanford OHS ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကိုလက္ခံက်င္းပျပဳလုပ္သည့္အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကိုလည္း  Duke NUS ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာသင္ၾကားမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေစပါသည္။  Johns Hopkins University Centre for Talented Youth မွလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ အခ်ိဳ႕ကို စစ္ေဆး၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းက အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ The Oxford တကၠသိုလ္မွ မ်က္လွည့္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ Harvard ၊ Yale ၊ Princeton တကၠသိုလ္မ်ားမွ တူရိယာလြတ္ေတးသံစံု ေဖာ္က်ဴးအဖြဲ႔မ်ား မွ လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးလ်က္ရွိပါသည္။