ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုလံုး ကို ျမန္မာ့လက္မႈပညာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝအေလ်ာက္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

Dulwich College Yangon ၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းသည္ ၈ဟတ္တာ (၂၀ ဧက) က်ယ္၀န္းေသာ စိမ္းလန္းသည့္ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျပီး  ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္အစြန္းတြင္ တည္ရွိေသာ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွသည့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာဝင္းအတြင္း၌  တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို ကမာၻ႕အဆင့္မီပညာေရး ၊ တြဲဖက္သင္ရိုးမ်ား သင္ၾကားႏိုင္ေသာ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုမ်ား အပါအဝင္ မိုးလံုေလလံု ႏွင့္ ျပင္ပသင္ၾကားမႈသင္ယူမႈ ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင့္ ဝင့္ၾကြားစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ား အားလံုးၿပီးစီးပါက ေက်ာင္းဝင္းကို အပိုင္း (၅) ခုခြဲ၍ အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၇ ႏွစ္ထိ DUCKS ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အသက္ ၇ ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ထိ အငယ္တန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္ မွ ၁၈ ႏွစ္ထိ အၾကီးတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သီးျခားအေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ ခြဲျခား ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ အေစာပိုင္းတြင္ျပီးစီးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာ ေက်ာင္းဝင္း၏ အားကစား အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ rugby ကစားႏိုင္သည့္ကြင္းမ်ား ႏွင့္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား ၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားရံု ႏွင့္ ၅၀ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ အိုလံပစ္အဆင့္မီ က်ယ္ေရကူးကန္ တစ္ခုႏွင့္ ေရကူးသင္ႏိုင္ေသာ ေရကူးကန္တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအားလံုး ျပီးစီးပါက ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအႏုပညာစင္တာ တစ္ခု ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္အႏုပညာ အေဆာက္အဦးတစ္ခု ႏွင့္ သိပၸံလက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခန္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

7 အေရအတြက္

ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆုိင္ရာ ခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၏ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းကို ျမန္မာ့ရိုးရာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္ အတြက္ ကြ်န္းသစ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ သာယာလွပေသာ ပန္းလိႈင္အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ အတြင္းရွိ ၁၂ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို အလယ္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦး အပါအဝင္ ထိုင္ခံု ၃၅၀ ဆန္႔ ျပဇာတ္ရံုတစ္ခု၊ သိပၸံလက္ေတြ႔ခန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ အႏုပညာအခန္းမ်ား ၊ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္း ကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိျပီး အဆိုပါ အဆင့္မ်ားျပီးစီးပါက မူၾကိဳ ၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ သင္ၾကားမႈေနရာမ်ား ႏွင့္ အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္ ေဘာလံုးကြင္းတစ္ခု ႏွင့္ ၂၅ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ ေရကူးကန္တစ္ခု တို႔ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္ မူၾကိဳ ၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္ေသာ မူၾကိဳတန္း မွ Year 8 အတန္းထိ အတန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလိႈင္ ေက်ာင္းဝင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္အတူတူ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ၎တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပိဳင္ပြဲ၊ ျပပြဲ၊ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းလိႈင္ေက်ာင္းဝင္းတြင္လည္း ပန္းလိႈင္အိမ္ရာ အနီးအနားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသာမက အျခားေနရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားပါ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္  ေက်ာင္းအၾကိဳအပို႔ ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

6 အေရအတြက္