ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ား

ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆိုင္ရာခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ႕၍ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုလံုးကို ျမန္မာ့လက္မႈပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေဆာက္အဦးမ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သဘာဝအေလ်ာက္ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေျခခံကာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

Dulwich College Yangon ၏ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းသည္ ၈ ဟက္တာ (၂၀ ဧက) က်ယ္ဝန္းေသာ စိမ္းလန္းသည့္ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္အစြန္းတြင္ တည္ရွိေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွသည့္ ၾကယ္စင္အိမ္ရာဝင္းအတြင္း၌ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို ကမာၻအဆင့္မီပညာေရး ႏွင့္ တြဲဖက္သင္ရိုးမ်ား သင္ၾကားႏုိင္ေသာ သင္ေထာက္ကူ အေဆာက္အအံုမ်ားအပါအဝင္ မိုးလံုေလလံုႏွင့္ ျပင္ပသင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ဝင့္ၾကြားစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းဝင္းအား အပိုင္း (၅) ခုခြဲ၍ အသက္ ၂ ႏွစ္မွ ၇ ႏွစ္ထိ Early Years ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ထိ အငယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ထိ အႀကီးတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သီးျခားအေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ ခြဲျခား ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေသာ မိုးလံုေလလံုႏွင့္ ျပင္ပသင္ယူေသာ ေနရာမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္း၏ အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ rugby ကစားႏုိင္သည့္ ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား၊ မိုးလံုေလလံုအားကစားရံု ႏွင့္ ၅၀ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ အိုလံပစ္အဆင့္မီ ေရကူးကန္တစ္ခုႏွင့္ ေရကူးသင္ႏိုင္ေသာ ေရကူးကန္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအားလံုးၿပီးစီးပါက ေက်ာင္းဝင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအႏုပညာစင္တာ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အႏုပညာ အေဆာက္အဦး ႏွင့္ သိပၸံလက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခန္းမ်ား ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

7 အေရအတြက္

ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ College ေက်ာင္းဝင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သင္ယူမႈဆိုင္ရာခံယူခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ေဖာ္ညႊန္းမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အသိဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရွးရႈ႕၍ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းကို ျမန္မာ့ရိုးရာဗိသုကာလက္ရာမ်ား ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ကၽြန္းသစ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္တည္ရွိသည့္ သာယာလွပေသာ ပန္းလႈိင္အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာအတြင္းရွိ ၁၂ ဧက က်ယ္ဝန္းသည့္ ျမက္ခင္းျပင္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းဝင္းကို အလယ္တန္းေက်ာင္းအေဆာက္အဦးအပါအဝင္ ထုိင္ခံု ၃၅၀ ဆန္႔ေသာ ျပဇာတ္ရံုတစ္ခု၊ သိပၸံလက္ေတြ႕ခန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ အႏုပညာအခန္းမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းဝင္းတစ္ခုအျဖစ္သို႔ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ Dulwich College Yangon ၏ ပန္းလႈိင္ေက်ာင္းဝင္းကို အဆင့္ ၃ ဆင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ အဆင့္မ်ားၿပီးစီးပါက မူႀကိဳ၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အထူးတည္ေဆာက္ထားေသာ သင္ၾကားမႈေနရာမ်ား ႏွင့္ အားကစားအေဆာက္အဦးမ်ားအျဖစ္ ေဘာလံုးကြင္းတစ္ခု ႏွင့္ ၂၅ မီတာက်ယ္ဝန္းေသာ ေရကူးကန္တစ္ခုတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

6 အေရအတြက္

အားကစားကြင္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္း

Dulwich College Yangon သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဆင့္ျမင့္အားကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ ျပဇာတ္ရံု ငွားရမ္းေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (corporate packages) မ်ားလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားမႈအားလံုးတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ club house ႏွင့္ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ စားေသာက္ရန္ေနရာမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ေမးျမန္းရန္ႏွင့္ ေနရာငွားရမ္းရန္အတြက္ ၀၁ ၃၆၈၄၄၅၃ ပန္းလႈိင္းေက်ာင္းဝင္း ႏွင့္ ၀၅၆ ၂၀၂၃၄၀၅ ၾကယ္စင္အိမ္ရာေက်ာင္းဝင္းတို႔ကို ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါလင့္ခ့္မွတဆင့္ အြန္လိုင္းစာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။

5 အေရအတြက္