အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၱရား

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔

Dulwich College Yangon ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္း၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အားလံုးကို စီမံခန္႔ခြဲပါသည္။ ထိုအရာမ်ားမွာ နိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္း ၊ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ မူဝါဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စသည္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔တြင္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

 • ႏိုင္ငံတကာ Dulwich College (DCI) ၏ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ 
 • DCI ၏ ေငြေရးေၾကးေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ 
 • DCI ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈး 
 •  ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး  
 • စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႈး 
 • DCI ၏ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႈးမ်ား 
 • DCI ၏ ဘ႑ာထိန္း

သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္မ်ား

သဘာပတိအဖြဲ႔၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေက်ာင္း၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျခံငံုသံုးသပ္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို အၾကံေပးရန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမ်ားကို အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕သည္ အထူးေမတၱာရပ္ခံေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွ လြဲ၍ ပံုမွန္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ပါ။

သဘာပတိအဖြဲ႔တြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။

 •  ႏိုင္ငံတကာ Dulwich College မွ ကုိယ္စားလွယ္ (၃) ဦး
 • ၂ ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦး
  • အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ သူမ်ားလည္းပါဝင္ေလ့ရွိသည္။
  • ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ မ်ားကို အဆိုပါကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 • Dulwich College မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁) ဦး
 • မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညႊန္ၾကားေရးမႈးတို႔ပါဝင္ပါသည္။

သဘာပတိအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ရန္စိတ္ဝင္စားပါက သို႔မဟုတ္ ဘဘာပတိအဖြဲ႔အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက david.massiah@dulwich-yangon.com.mm သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔၍ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။